Home

 

 

 

 

Artikel 37     Lpg-zone

37.1.1                              Voor zover gronden op de plankaart zijn voorzien van de aanduiding lpg-zone mag geen toename plaatsvinden van het aantal kwetsbare en/of beperkt kwetsbare objecten als bedoeld in het Besluit externe veiligheid inrichtingen, tenzij ze behoren tot de Bevi- inrichting waartoe ook het vulpunt lpg behoort dan wel indien is aangetoond dat het plaatsgebonden risico op de grens van een Bevi-inrichting niet meer bedraagt dan bedraagt dan 10-6 en mits het groepsrisico kan worden verantwoord.

37.1.2                              Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de aanduiding lpg-zone van de plankaart wordt verwijderd of gewijzigd, met dien verstande dat de wijziging uitsluitend plaatsvindt nadat de desbetreffende bedrijfsactiviteit is beŽindigd dan wel door (wijziging in) regelgeving of vergunning(verlening) sprake is van een gewijzigde situering van de zone en mits geen onevenredige aantasting plaatsvindt van de veiligheidsituatie.

37.1.3                              Bij gebruikmaking van de bevoegdheid tot wijziging van het plan is de in 43.1.1 opgenomen procedure van toepassing.