Home

 

 

 

Artikel 21     SPORT

21.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor SPORT aangewezen gronden zijn bestemd voor:

a          sportvoorzieningen - niet zijnde gemotoriseerde en gemechaniseerde sporten en sporten met dieren - en daarbijbehorende voorzieningen, zoals een kantine;
b          de organisatie van evenementen;
c          ter plaatse van de aanduiding ijsbaan, tevens voor een ijsbaan;

met daarbijbehorende gebouwen, bedrijfswoningen niet inbegrepen,  andere-bouwwerken, terreinen, wegen, paden, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, water en groenvoorzieningen.

21.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot SPORT bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

21.2.1                              voor gebouwen de volgende bepalingen gelden:

a          een gebouw mag uitsluitend binnen een bouwvlak worden gebouwd;
b          de goothoogte en/of de bouwhoogte mogen/mag niet meer bedragen dan de op de plankaart aangegeven goothoogte en/of bouwhoogte;

21.2.2                              voor andere-bouwwerken de volgende bepalingen gelden:

a          de bouwhoogte van erf- en terreinafscheidingen mag niet meer dan 2,50 m bedragen;
b          de bouwhoogte van ballenvangers en lichtmasten mag niet meer dan 20 m bedragen;
c          de bouwhoogte van overige andere-bouwwerken mag niet meer dan 10 m bedragen.