Home

 

 

 

Artikel 22     TUIN

22.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor TUIN aangewezen gronden zijn bestemd voor tuin behorende bij de op de aangrenzende gronden gelegen hoofdgebouwen, alsmede voor bebouwing ten dienste van de aangrenzende bestemming WONEN, met daarbijbehorende bouwwerken, erven en parkeervoorzieningen.

22.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot TUIN bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat:

22.2.1                              voor erkers, ingangspartijen en luifels ten dienste van de aangrenzende bestemming WONEN de volgende bepalingen gelden:

a          deze (van een woonhuis deeluitmakende) bebouwing mag de bouwvlakgrens over maximaal de halve gevelbreedte met niet meer dan 2 m overschrijden;
b          de afstand tussen de bebouwing en gronden met een verkeersbestemming dan wel de bestemming groen mag niet minder dan 3 m bedragen;

22.2.2                              voor andere-bouwwerken geldt dat de bouwhoogte niet meer dan 1 m mag bedragen.