Home

 

 

 

Artikel 23     VERKEER

23.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER aangewezen gronden zijn bestemd voor wegen, straten, paden, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, parkeervoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en groenvoorzieningen.

23.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 10 m mag bedragen.