Home

 

 

 

Artikel 26     VERKEER PLEIN

26.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor VERKEER PLEIN aangewezen gronden zijn bestemd voor een plein dat voor verkeer toegankelijk is, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, groenvoorzieningen, waterhuishoudkundige voorzieningen en parkeervoorzieningen.

26.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot VERKEER - PLEIN bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 6,5 m mag bedragen.