Home

 

 

 

Artikel 30     WATER

30.1                                Bestemmingsomschrijving

De op de plankaart voor WATER aangewezen gronden zijn bestemd voor waterberging, waterhuishouding en waterlopen, met daarbijbehorende andere-bouwwerken, waaronder bruggen, dammen en/of duikers, en voorzieningen.

30.2                                Bouwvoorschriften

Op de tot WATER bestemde gronden mogen uitsluitend worden gebouwd andere-bouwwerken ten dienste van de bestemming, met dien verstande dat de bouwhoogte niet meer dan 2 m mag bedragen.