Home

 

 

 

 

Artikel 42     Algemene wijzigingsbevoegdheid

42.1                                Wijzigingsbevoegdheid

42.1.1                              Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat ter plaatse van de aanduiding wijzigingsbevoegdheid I de bestemming(en) wordt/worden gewijzigd in de bestemmingen WONEN, WONEN WOONGEBOUW, GROEN, TUIN en/of VERKEER-VERBLIJF;

met dien verstande dat:

-        de in dit plan bij die bestemming(en) genoemde voorschriften voor zo ver mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn;

-        nieuwe geluidgevoelige functies - in geval van een zonering als bedoeld in de Wet geluidhinder - zodanig worden geprojecteerd dat de voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde in acht wordt genomen;

-        het aantal woningen mag niet meer dan 50 bedragen;

-        een bebouwingspercentage van het bestemmingsvlak van 50 geldt;

-        de bouwhoogte van gebouwen niet meer dan 11 m mag bedragen;

-        inzicht moet bestaan in de bodemkwaliteit,

-        de ontwikkeling in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk woonbeleid en het externe veiligheidsbeleid;

-        met inachtneming van het bepaalde in de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV) moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;

-        geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

a.           het straat- en bebouwingsbeeld;

b.           de woonsituatie;

c.           de verkeersveiligheid;

d.           de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

e.           de milieusituatie.

42.2                                Wijzigingsbevoegdheid algemeen

42.2.1                              Burgemeester en wethouders kunnen het plan wijzigen in die zin dat de bestemming(en) - in het kader van inbreiding met 1 of 2 nieuwe woningen - wordt/worden gewijzigd in de bestemmingen WONEN, GROEN en/of TUIN

met dien verstande dat:

-                    de in dit plan bij die bestemming(en) genoemde voorschriften voor zo ver mogelijk van overeenkomstige toepassing zijn;

-                    nieuwe geluidgevoelige functies - in geval van een zonering als bedoeld in de Wet geluidhinder - zodanig worden geprojecteerd dat de voorkeursgrenswaarde of een verkregen hogere grenswaarde in acht wordt genomen;

-                    inzicht moet bestaan in de bodemkwaliteit,

-                    de ontwikkeling in overeenstemming moet zijn met het gemeentelijk woonbeleid en het externe veiligheidsbeleid;

-                    met inachtneming van het bepaalde in de Aanbevelingen voor verkeersvoorzieningen binnen de bebouwde kom (ASVV) moet worden voorzien in voldoende parkeergelegenheid;

-                    een planschadeovereenkomst wordt aangegaan;

-                    geen onevenredige aantasting plaatsvindt van:

1         het straat- en bebouwingsbeeld;

2         de woonsituatie;

3         de parkeersituatie en de verkeersveiligheid;

4         de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden;

5         eventuele archeologische waarden;

6         de milieusituatie.

42.2.2                              Procedure

Bij gebruikmaking van de bevoegdheid tot wijziging van het plan is de in 43.1.1 opgenomen procedure van toepassing.