direct naar inhoud van 13.5 Externe veiligheid
Plan: Buitengebied Olst-Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2009001001-0301

13.5 Externe veiligheid

Toetsingskader

Bij ruimtelijke plannen dient ten aanzien van externe veiligheid naar verschillende aspecten te worden gekeken, namelijk:

  • bedrijven waar opslag, gebruik en/of productie van gevaarlijke stoffen plaatsvindt;
  • vervoer van gevaarlijke stoffen over weg, spoor of water en door buisleidingen.

In het externe veiligheidsbeleid wordt doorgaans onderscheid gemaakt tussen het plaatsgebonden risico (PR) en het groepsrisico (GR). Het PR is de kans per jaar dat een persoon op een bepaalde plaats overlijdt als rechtstreeks gevolg van een ongeval met gevaarlijke stoffen, indien hij onafgebroken en onbeschermd op die plaats zou verblijven. Het PR wordt weergegeven met risicocontouren rondom een inrichting of langs een vervoersas. De norm voor het GR is een oriëntatiewaarde. De gemeente heeft een verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.

Risicovolle inrichtingen

Op 27 oktober 2004 is het Besluit externe veiligheid inrichtingen (hierna: Bevi) in werking getreden. Het Bevi geeft een wettelijke grondslag aan het externe veiligheidsbeleid rondom risicovolle inrichtingen. Op basis van het Bevi geldt voor het PR rondom een risicovolle inrichting een grenswaarde voor kwetsbare objecten en een richtwaarde voor beperkt kwetsbare objecten. Aan grenswaarden moet altijd worden voldaan, van richtwaarden kan om gewichtige reden worden afgeweken. Zowel de grenswaarde als de richtwaarde liggen op een niveau van 10-6 per jaar. Bij het verlenen van een omgevingsvergunning moet aan de grenswaarde worden voldaan en met de richtwaarde rekening worden gehouden, ongeacht of het een bestaande of een nieuwe situatie betreft.

Op basis van het Bevi geldt een verantwoordingsplicht ten aanzien van het GR in het invloedgebied rondom de inrichting. Als oriëntatiewaarde voor het GR geldt:

  • 10-5 voor een ongeval met meer dan 10 dodelijke slachtoffers;
  • 10-7 voor een ongeval met meer dan 100 dodelijke slachtoffers;
  • 10-9 voor een ongeval met meer dan 1.000 dodelijke slachtoffers;
  • enzovoort (een lijn door deze punten bepaalt de norm).

De gemeente heeft een uitgebreide verantwoordingsplicht als het GR toeneemt en/of de oriëntatiewaarde overschrijdt.

Ook bedrijven waarop het Bevi niet van toepassing is, kunnen risico's voor de omgeving met zich meebrengen. Voor nieuwe situaties geldt voor het PR in principe een norm van 10-6 per jaar en voor bestaande situaties 10-5 per jaar. Voor het GR geldt de hierboven genoemde norm.

Vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoor

In december 2009 is de aangepast Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen (C-RNVGS) gepubliceerd. In deze circulaire is het externe veiligheidsbeleid voor het vervoer van gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen opgenomen. Op basis van de circulaire geldt voor bestaande situaties de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten van 10-5 per jaar en de streefwaarde 10-6 per jaar. In nieuwe situaties is de grenswaarde voor het PR ter plaatse van kwetsbare objecten 10-6 per jaar. Voor beperkt kwetsbare objecten geldt deze waarde als een richtwaarde. Op basis van de circulaire geldt bij een overschrijding van de oriëntatiewaarde voor het GR of een toename van het GR een verantwoordingsplicht. Deze verantwoordingsplicht geldt zowel in bestaande als nieuwe situaties. De circulaire vermeldt dat op een afstand van 200 m vanaf het tracé in principe geen beperkingen hoeven te worden gesteld aan het ruimtegebruik.

Momenteel wordt gewerkt aan het Basisnet vervoer gevaarlijke stoffen over water, wegen en spoorwegen worden vastgesteld.

Vervoer gevaarlijke stoffen door leidingen

Voor ruimtelijke plannen in de omgeving van leidingen waardoor gevaarlijke stoffen worden vervoerd waren de volgende circulaires van toepassing:

  • a. de circulaire Zonering langs hogedruk aardgastransportleidingen (1984);
  • b. de circulaire Bekendmaking van beleid ten behoeve van de zonering langs transportleidingen voor brandbare vloeistoffen van de K1-, K2- en K3-categorie (1991).

Op grond van de circulaires golden voor nieuw te bouwen objecten toetsings- en bebouwingsafstanden. Het Besluit externe veiligheid buisleidingen milieubeheer is inmiddels van kracht (Staatsblad 2010, nr. 686). Deze AMvB is per 1 januari 2011 in werking getreden en sluit aan bij de risiconormering uit het Bevi. De toetsings- en bebouwingsafstand zijn vervangen door een afstand voor het PR en een afstand voor het invloedsgebied van het GR.

Onderzoek

Risicovolle inrichtingen

In het plangebied ligt het gasontvangststation N-072. De PR 10-6-contour ligt niet buiten de inrichting. Naast deze PR 10-6-contour gelden verschillende bebouwingsafstanden. De grootste bedraagt 15 m. Binnen deze afstand is geen bebouwing aanwezig. Ook maakt het bestemmingsplan hier geen bebouwing mogelijk.

Behalve deze tankstations liggen in het plangebied ook verschillende propaantanks bij agrarische bedrijven, woningen of kampeerterreinen. Voor dergelijke tanks geldt een PR 10-6-contour van 20 m. Deze contour ligt in de regel niet buiten de perceelsgrens. Voor deze tanks geldt geen invloedsgebied voor het GR.

Transport van gevaarlijke stoffen over weg, water en spoor

Door en op de rand van het plangebied, bij Wesepe, ligt de N348 waarover transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Deze provinciale weg is ook middels een routeringsbesluit op basis van de Wet vervoer gevaarlijke stoffen aangewezen als enige weg waarover binnen de gemeente transport van routeringsplichtige gevaarlijke stoffen mag plaatsvinden. Voor het incidentele transport naar bedrijven binnen de gemeente wordt ontheffing verleend.

De PR 10-6-contour van de N348 ligt binnen de weg.

Verder dient op basis van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen voor alle bouwplannen binnen een zone van 200 m vanaf het de N348 het GR verantwoord te worden.

Omdat in het plangebied geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt is een verantwoording van het GR niet noodzakelijk

Er vindt vervoer van gevaarlijke stoffen over de IJssel plaats. Uit het Ontwerpbasisnet water blijkt dat de PR 10-6-contour niet buiten de oever ligt. Voor deze vaarweg geldt een plasbrandaandachtsgebied van 25 m in de uiterwaarden. Het Ontwerpbasisnet vermeldt dat een uitgebreide GR-verantwoording alleen nodig is als de personendichtheid in het invloedsgebied groter dan 1.500 personen per hectare is. Een dergelijke personendichtheid wordt, gezien het landelijke karakter van het plangebied, niet gehaald. Omdat het bestemmingsplan consoliderend van aard is, zal het GR niet toenemen. Een nader verantwoording van het GR kan daarom achterwege blijven.

Door het plangebied loopt de spoorlijn Zwolle-Deventer, waarover vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. Deze spoorlijn is opgenomen in het (conceptontwerp) Basisnet Spoor. Met het Basisnet Spoor zijn de risico's van het vervoer van gevaarlijke stoffen over het spoor in beeld gebracht. In het Basisnet Spoor is aangegeven dat de PR 10-6-contour van de spoorlijn Zwolle-Deventer binnen het spoor ligt. Buiten het spoor wordt het plaatsgebonden risico dus niet overschreden. Dit betekent dat de risico's in het plan nihil zijn.

Verder dient op basis van de Circulaire risiconormering vervoer gevaarlijke stoffen voor alle bouwplannen binnen een zone van 200 m vanaf het spoor het GR verantwoord te worden.

Omdat in het plangebied geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden gemaakt is een verantwoording van het GR niet noodzakelijk

Transport van gevaarlijke stoffen door leidingen

In het plangebied ligt een aantal hogedruk aardgastransportleidingen. De kenmerken van deze leidingen staan in tabel 13.2.

Tabel 13.2 Hogedruk aardgastransportleidingen Olst-Wijhe

transportroutedeel   druk (bar)   diameter (inch)   PR 10-6-contour (m)   invloedsgebied GR (m)  
N-551-20-KR   40   6   0 (lokaal buiten leiding)   70  
N-551-02-KR   40   5   0   45  
N-551-03-KR   40   5   0   45  
N-551-01-KR   40   5   0   45  
N-557-30-KR   40   8   0   95