direct naar inhoud van 2.2 Beoogde ontwikkeling
Plan: Middelerstraat 4
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001015-0301

2.2 Beoogde ontwikkeling

De varkenshouder is voornemens zijn zeugenbedrijf uit te breiden met een vleesvarkenstak. Daartoe dient een nieuwe varkensstal te worden gebouwd en dient het agrarisch bouwperceel te worden vergroot. Ook worden aanpassingen gedaan aan de bestaande stallen.

Het doel van de uitbreiding is het realiseren van een varkensbedrijf dat voldoet aan alle verplichtingen uit de Wet milieubeheer en de IPPC-richtlijn met voldoende bedrijfseconomisch perspectief voor de toekomst. Door schaalvergroting kan het bedrijf economisch rendabel blijven zodat geïnvesteerd kan worden in een duurzame en maatschappelijk verantwoorde productie. De belangrijkste eisen hierbij zijn welzijn, gezondheid, voedselveiligheid, minimalisering van emissies (ammoniak, geur en stof) en de afzet dierlijke mest. Uitvoering van het uitbreidingsplan resulteert in de gewenste schaalvergroting waarmee de continuïteit van het bedrijf op langere termijn blijft gewaarborgd.

Het voornemen is de nieuwe varkensstal aan de noordkant van de Middelerstraat te bouwen (op het perceel dat kadastraal bekend is als gemeente Olst, sectie C nummer 1983). Uitbreiding aansluitend aan het bestaande agrarisch bouwperceel is namelijk niet mogelijk op basis van de Wet geurhinder en veehouderij. In Bijlage 2 Bouwplan is de plattegrondtekening opgenomen van het uitbreidingsplan. De nieuwe stal aan de overzijde van de Middelerstraat (stal 8) krijgt een oppervlakte van circa 3.000 m2 (30 bij 100 meter). Het totale agrarisch bouwblok wordt, met de uitbreiding, bijna 2 hectare groot.

De aanvraag milieuvergunning voor de nieuwe situatie bestaat uit de volgende dieraantallen:

  • 2.199 vleesvarkens;
  • 116 kraamzeugen;
  • 2.145 gespeende biggen;
  • 5 beren;
  • 43 opfokzeugen;
  • 351 guste- en dragende zeugen.

De nieuwe vleesvarkensstal (stal 8) wordt voorzien van een emissiearm stalsysteem bestaande uit een gecombineerd luchtwassysteem (85% emissiereductie met watergordijn en biologische wasser).