direct naar inhoud van Artikel 19: Verkeer - Verblijfsgebied
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 19: Verkeer - Verblijfsgebied

19.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer - Verblijfsgebied' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen en straten;
 • b. voet- en rijwielpaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. evenementen;

en mede bestemd voor:

 • e. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:

 • f. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, (erf)ontsluitingswegen en paden;

met de daarbijbehorende:

 • g. andere bouwwerken;
 • h. erven en terreinen.
19.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' is aan een aantal regels gebonden.

19.2.1. Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

19.2.2. Andere bouwwerken
 • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte hebben van maximaal 2,00 meter;
 • b. een speelvoorziening mag een bouwhoogte hebben van maximaal 5,00 meter;
 • c. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 3,00 10,00 meter.