direct naar inhoud van Artikel 5: Bedrijf
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 5: Bedrijf

5.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2;
 • b. een vleesverwerkend bedrijf, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vleesverwerkend bedrijf';
 • c. bedrijfswoningen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning';

met daaraan ondergeschikt:

 • d. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, speelvoorzieningen, wegen en paden;

met de daarbijbehorende:

 • e. gebouwen en andere bouwwerken;
 • f. tuinen, erven en terreinen.
5.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf' is aan een aantal regels gebonden.

5.2.1. Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Een bedrijfsgebouw of overkapping mag:

 • a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. een maximale bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' aangegeven bouwhoogte;
 • c. een maximale goot- en bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte.
5.2.2. Bedrijfswoningen

Een bedrijfswoning mag:

 • a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' worden gebouwd;
 • c. een maximale goot- en bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte;
 • d. een inhoud hebben van niet meer dan 750 m³.
5.2.3. Andere bouwwerken
 • a. een erf- en terreinafscheiding mag:
  • 1. een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben als deze zich vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw en het verlengde daarvan bevindt;
  • 2. een bouwhoogte van maximaal 2,00 meter hebben in andere gevallen;
 • b. een overige ander bouwwerk mag een bouwhoogte van maximaal 5,00 meter hebben.
5.3. Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Bedrijf' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

 • a. worden gebruikt voor geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven;
 • b. worden gebruikt voor bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1 onder de categorieën 1 en 2, tenzij het gronden betreft ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - vleesverwerkend bedrijf', in welk geval een vleesverwerkend bedrijf is toegestaan;
 • c. worden gebruikt voor detailhandel;
 • d. worden gebruikt voor meer dan 1 bedrijfswoning per bedrijf;
 • e. worden gebruikt voor bewoning als het een bedrijfsgebouw of een vrijstaand bijgebouw bij een bedrijfswoning betreft.
5.4. Afwijken van de gebruiksregels
5.4.1. Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van:

 • a. het bepaalde in lid 5.3 sub b in die zin dat tevens bedrijven worden gevestigd die naar de aard en invloed op de omgeving gelijk te stellen zijn met bedrijven die zijn genoemd in bijlage 1 onder categorieën 1 en 2, mits:
  • 1. het gaat om bedrijven die niet zijn genoemd in bijlage 1, maar die qua milieubelasting gelijkwaardig zijn aan de bedrijven die wel worden genoemd in bijlage 1 onder een hogere categorie dan 3.1, maar in een individueel geval een lagere milieubelasting hebben;
  • 2. het geen geluidszoneringsplichtige inrichtingen, risicovolle inrichtingen en/of vuurwerkbedrijven betreft;
 • b. het bepaalde in lid 5.3 sub c. in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor productiegebonden detailhandel.
5.4.2. Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.