direct naar inhoud van Artikel 6: Bedrijf - Brandweer
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

Artikel 6: Bedrijf - Brandweer

6.1. Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijf - Brandweer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. een brandweerkazerne;

en mede bestemd voor:

 • b. de bescherming van de functie van de in het aanliggende gebied gesitueerde molen als werktuig en zijn waarde als landschapsbepalend element, ter plaatse van de aanduiding 'vrijwaringszone - molenbiotoop';

met daaraan ondergeschikt:

 • c. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, parkeervoorzieningen, wegen en paden;

met de daarbijbehorende:

 • d. gebouwen en andere bouwwerken;
 • e. erven en terreinen.
6.2. Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Bedrijf - Brandweer' is aan een aantal regels gebonden.

6.2.1. Bedrijfsgebouwen en overkappingen

Een bedrijfsgebouw of overkapping mag:

 • a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. een maximale goot- en bouwhoogte hebben die niet groter is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte.
6.2.2. Andere bouwwerken
 • a. een erf- en terreinafscheiding mag:
  • 1. een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben als deze zich vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw en het verlengde daarvan bevindt;
  • 2. een bouwhoogte van maximaal 2,00 meter hebben in andere gevallen;
 • b. een overige ander bouwwerk mag een bouwhoogte van maximaal 5,00 meter hebben.
6.3. Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Bedrijf - Brandweer' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

 • a. worden gebruikt voor andere bedrijven dan een brandweer.