direct naar inhoud van 3.2 Bedrijvigheid
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

3.2 Bedrijvigheid

3.2.1 Ruimtelijke en functionele structuur

Alleen de kern Boerhaar heeft een bedrijventerrein, de overige bedrijven zijn verspreid over alle kernen te vinden. Op het bedrijventerrein van Boerhaar gaat het om onder andere een bouwmarkt. Op het bedrijventerrein zijn bij recht bedrijven in de milieucategorieën 1 en 2 toegestaan (gebaseerd op de in de Staat van Bedrijfsactiviteiten van de VNG opgenomen categorieën). Bedrijven in de milieucategorie 3.1 zijn toegestaan, maar krijgen een speciale aanduiding. Het terrein heeft een zonering, in verband met direct om het terrein liggende woningen (niet zijnde bedrijfswoningen). Op het bedrijventerrein zelf zijn vrijstaande bedrijfswoningen aanwezig. De bedrijven op het terrein bij Boerhaar en de daarbij horende bebouwing hebben een meer bedrijfsmatige uitstraling.

Bedrijven die verspreid in de kernen voorkomen betreffen onder andere een autobedrijf of een aannemersbedrijf. Bij dergelijke bedrijven is vaak sprake van een aangrenzende of inpandige bedrijfswoning. In Welsum is aan de IJsseldijk een atelier aanwezig.

De verspreid liggende bedrijven zijn echter meestal ontstaan in bestaande bebouwing en hebben daardoor een minder bedrijfsmatige uitstraling, zoals te zien is op de foto van het garagebedrijf in Den Nul.

Uitgangspunt is om deze bedrijven tot maximaal categorie 2 te bestemmen. Indien er sprake is van een bedrijf met een hogere categorie wordt deze specifiek aangeduid.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0007.jpg" afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0008.jpg"

Bouwmarkt Boerhaar Garagebedrijf Den Nul

Niet alleen qua uitstraling, maar ook qua afmetingen varieert de bedrijfsbebouwing onderling. Ook dit heeft te maken met de ontstaansgeschiedenis en de functie van de bebouwing. In de meeste gevallen is echter sprake van bebouwing die zich voegt in de overige bebouwing van de betreffende kern.

Naast 'gewone' bedrijven vallen ook gebouwen ten behoeve van nutsvoorzieningen onder de functie bedrijven. In de verschillende kernen zijn enkele nutsgebouwen aanwezig. Deze gebouwen zijn meestal gering van formaat.

3.2.2 Beleid

De werkgelegenheid van de gemeente heeft van oudsher een sterk agrarisch en lokaal karakter. De gemeente streeft dan ook naar een brede economische structuur met een focus op het behoud en de versterking van de lokale werkgelegenheid met oog voor verbreding, innovatie en ondernemerschap. De bedrijvigheid moet passen binnen het gekozen profiel en de kwaliteiten van de gemeente. Bij de ontwikkeling van bedrijvigheid worden recreatie & toerisme en zorg als groeimarkten gezien. Kleine initiatieven worden, onder voorwaarden, gestimuleerd. Uitbreiding van bedrijventerrein wordt in het plangebied niet voorzien.

Met betrekking tot recreatie & toerisme kan in het plangebied ingezet worden op kleinschalige vormen van verblijfsrecreatie, zoals bed & breakfast. Den Nul wordt ontwikkeld als nieuw recreatief speerpunt. Daarbij wordt ingezet op een combinatie van natuur, natuureducatie, dagrecreatie, verblijfsrecreatie, cultuurhistorie en avontuurlijke activiteiten. Concrete invulling hiervan is nog niet aangegeven.

3.2.3 Uitgangspunten bestemmingsplan bedrijvigheid
  • De bestaande situatie en geldende juridisch-planologische regeling zijn een eerste uitgangspunt voor het bestemmingsplan;
  • Nieuwe bedrijven(terreinen) zijn niet voorzien en daarom niet mogelijk gemaakt in het bestemmingsplan;
  • Voor bedrijven, met uitzondering van het bedrijventerrein in Boerhaar, waar door bedrijfsbeëindiging een andere functie gewenst is, is een passende regeling opgenomen. Uitgangspunt is daarnaast dat uitsluitend categorieën 1 en 2 worden toegestaan, tenzij het bestaande bedrijven zijn met een hogere categorie. Deze bedrijven worden specifiek aangeduid en dus bestemd. Bij bedrijfsbeëindiging kan de aanduiding via een wijziging van het bestemmingsplan worden verwijderd, zodat daarna uitsluitend bedrijven met categorie 1 en 2 zijn toegestaan;
  • In het plangebied zijn geen grote (verblijfs)recreatieve voorzieningen mogelijk gemaakt. In een gebied waar al menging van bijvoorbeeld wonen en recreatie mogelijk is, blijft dit mogelijk in het bestemmingsplan.