direct naar inhoud van 4.3 Ecologie
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

4.3 Ecologie

Bij elk ruimtelijk plan of besluit moet, met het oog op de natuurbescherming, rekening worden gehouden met de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in gebiedsbescherming en soortenbescherming.

Gebiedsbescherming

Wat betreft de gebiedsbescherming gaat het om de bescherming van gebieden die zijn aangewezen als Natura 2000-gebied en/of om gebieden die zijn aangewezen als onderdeel van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS).

Concreet

In de (directe) omgeving van het plangebied liggen het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel, de beschermde natuurmonumenten IJsseluiterwaarden, Nationaal Landschap de Veluwe en verschillende EHS-gebieden (zie ook figuur 7). Deze natuurgebieden worden vooral van belang wanneer sprake is van nieuwe ontwikkelingen. Bij nieuwe ontwikkelingen moet getoetst worden wat de effecten ervan op de natuurgebieden zijn. Voor het bestemmingsplan Kleine kernen geven de genoemde natuurgebieden geen uitgangspunten, omdat er sprake is van een actualisatie.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301_0009.jpg"

Figuur 7. Beschermde natuurgebieden rond het plangebied

Soortenbescherming

De soortenbescherming vindt primair plaats via de Flora- en faunawet. Op grond van deze wet mogen geen beschermde planten en dieren (en hun verblijfplaatsen) die in de wet zijn aangewezen, verstoord worden. Onder voorwaarden is ontheffing van deze verbodsbepalingen mogelijk. Voor soorten die vermeld staan in Bijlage IV van de Habitatrichtlijn en een aantal Rode-Lijst-soorten zijn deze voorwaarden zeer streng.

Concreet

Bij nieuwe ontwikkelingen moeten de effecten van die ontwikkelingen op mogelijk beschermde soorten in en in de omgeving van de ontwikkeling worden achterhaald. Omdat in het bestemmingsplan Kleine kernen in principe geen nieuwe ontwikkelingen mogelijk worden, geeft de soortenbescherming geen uitgangspunten.

Onderzoek Elshofweg tussen 1 en 11

De mogelijke nieuwbouw op het perceel tussen Elshofweg 1 en 11 is aan de Flora- en faunawet getoetst, omdat er mogelijk beschermde soorten aanwezig zijn. Hiervoor is in 2011 een flora- en faunaonderzoek uitgevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat een ontheffing of mitigatie- en compensatieplan niet aan de orde zijn. Er zijn wel soorten aangetroffen die schade kunnen ondervinden door de werkzaamheden, maar dit zijn algemene soorten waarvoor een algemene vrijstelling geldt.