direct naar inhoud van 5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Kleine kernen
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010001025-0301

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

Ten behoeve van de maatschappelijke uitvoerbaarheid volgt het bestemmingsplan de bestemmingsplanprocedure zoals deze opgenomen is in de Wet ruimtelijke ordening.

Overleg en inspraak

In het kader van de bestemmingsplanprocedure is het voorontwerpbestemmingsplan toegezonden aan verschillende instanties. Daarnaast heeft het ter inzage gelegen voor de inspraak, waarop inspraakreacties zijn ingediend. De Reactienota Overleg en Inspraak is opgenomen in de bijlagen bij deze toelichting. In die reactienota zijn de inhoud van de overleg- en inspraakreacties en de gemeentelijke reactie daarop terug te lezen. Naar aanleiding van het overleg en de inspraak is het bestemmingsplan aangepast tot een ontwerpbestemmingsplan.

Zienswijzen en vaststelling

Het ontwerpbestemmingsplan heeft zes weken ter inzage gelegen, waarbij een ieder in de gelegenheid gesteld is zienswijzen in te dienen. Binnen de termijn zijn zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben geleid tot enkele kleinschalige wijzigingen in de ruimtelijke verbeelding en één enkele tekstuele wijziging in de regels. Het bestemmingsplan is gewijzigd vastgesteld op 25 juni 2012.