direct naar inhoud van Artikel 4 Verkeer - Verblijf
Plan: Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010003006-0401

Artikel 4 Verkeer - Verblijf

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'verkeer - verblijf' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen met een doorgaande functie als de ontsluiting van aanliggende gronden;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;
 • e. speelvoorzieningen;
 • f. openbare nutsvoorzieningen;
 • g. waterhuishoudkundige voorzieningen zoals waterpartijen, waterbergingsvoorzieningen, wadi's, oevers en taluds;
 • h. straatmeubilair.
4.2 Bouwregels
 • a. Op of in deze gronden mogen geen gebouwen worden gebouwd.

 • b. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • 1. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van de geleiding, beveiliging en regeling van het verkeer en verlichtingselementen bedraagt niet meer dan 5 m;
 • 2. de bouwhoogte van bouwwerken ten behoeve van speeltoestellen mag per bouwwerk niet meer bedragen dan 3 m en de oppervlakte bedraagt niet meer dan 25 m2;
 • 3. de bouwhoogte van andere bouwwerken bedraagt ten hoogste 3 m.
4.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen met het oog op het voorkomen van een onevenredige aantasting van:

 • de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden;
 • het straat- en bebouwingsbeeld;
 • de verkeersveiligheid;

nadere eisen stellen aan de plaats en de afmetingen van nieuw op te richten bouwwerken, geen gebouwen zijnde.