direct naar inhoud van Artikel 7 Woongebied - Aardehuizen
Plan: Bestemmingsplan Zonnekamp-Oost
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010003006-0401

Artikel 7 Woongebied - Aardehuizen

7.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'woongebied - aardehuizen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen in aardehuizen;

in combinatie met:

 • b. een gemeenschapshuis;
 • c. een multifunctioneel aardehuis ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';

en bij deze bestemming behorende voorzieningen, zoals:

 • d. groenvoorzieningen en speelvoorzieningen;
 • e. waterhuishoudkundige voorzieningen zoals waterpartijen, waterbergingsvoorzieningen, wadi's, oevers en taluds;
 • f. nutsvoorzieningen;
 • g. parkeervoorzieningen;
 • h. voet- en fietspaden.

Onder de functie multifunctioneel aardehuis valt onder andere een bezoekerscentrum inclusief ondergeschikte detailhandel en horeca, een cursuscentrum, en/of een bed and breakfast/hostel.

7.2 Bouwregels
 • a. Voor het bouwen van hoofdgebouwen ten behoeve van de aardehuizen gelden de volgende regels:
 • 1. hoofdgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • 2. het aantal aardehuizen bedraagt niet meer dan 25, hierin zijn één gemeenschapshuis en één multifunctioneel aardehuis inbegrepen;
 • 3. de goothoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 6 m;
 • 4. de bouwhoogte van het hoofdgebouw bedraagt niet meer dan 10 m.

 • b. Voor het bouwen van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij aardehuizen gelden de volgende regels:
 • 1. de van aan- en uitbouwen en bijgebouwen worden uitsluitend binnen het bouwvlak gebouwd;
 • 2. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt per aardehuis niet meer dan 50 m²;
 • 3. de goothoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 3 m;
 • 4. de bouwhoogte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt niet meer dan 5 m.

 • c. Voor het bouwen van bouwwerken, geen gebouwen zijnde, gelden de volgende regels:
 • 1. de bouwhoogte bedraagt niet meer dan 3 m;
 • 2. de bouwhoogte van terreinafscheidingen voor de voorgevelrooilijn bedraagt ten hoogste 1 m en daarachter ten hoogste 2 m, met dien verstande dat de bouwhoogte op zijerven die grenzen aan een openbare weg (niet zijnde een brandgang tussen twee gebouwen) of openbaar groengebied op een afstand van 1 m of minder uit de perceelgrens ten hoogste 1 m bedraagt.
7.3 Nadere eisen

Burgemeester en wethouders kunnen:

 • a. ter voorkoming van onevenredige aantasting van de gebruiksmogelijkheden van aangrenzende gronden en bouwwerken;
 • b. met het oog op de bezonning ten opzichte van (bebouwing op) aangrenzende gronden;
 • c. in verband met een verantwoorde onderlinge rangschikking;
 • d. in verband met de verkeersveiligheid;
 • e. in het belang van brandpreventie en/ of brandbestrijding;

nadere eisen stellen aan de situering en maatvoering van nieuw op te richten bouwwerken.

7.4 Specifieke gebruiksregels

Onder strijdig gebruik met deze bestemming wordt begrepen het gebruik dat afwijkt van de bestemmingsomschrijving waaronder in ieder geval wordt begrepen:

 • a. het gebruiken, het laten gebruiken of het in gebruik geven van de gronden als permanente standplaats voor kampeermiddelen;
 • b. het gebruiken, het laten gebruiken of het in gebruik geven van de gronden en bouwwerken ten behoeve van handel (inclusief detailhandel), nijverheid of dienstverlening, behoudens de uitoefening van aan huis verbonden beroepsmatige activiteiten, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • c. het gebruiken, het laten gebruiken of het in gebruik geven van de gronden en bouwwerken als beroeps- of bedrijfsmatige werk- en/ of opslagruimte;
 • d. het gebruiken, het laten gebruiken of het in gebruik geven van de gronden en bouwwerken voor horecadoeleinden, met uitzondering van de gronden ter plaatse van de aanduiding 'maatschappelijk';
 • e. het gebruiken, het laten gebruiken of het in gebruik geven van de gronden en bouwwerken voor opslag van aan het gebruik onttrokken goederen en materialen.