direct naar inhoud van Artikel 12 Wonen
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

Artikel 12 Wonen

12.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wonen;
 • b. de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf;
 • c. tuinen en erven.
12.2 Bouwregels
12.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 12.1 mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. woningen;
 • b. aan- of uitbouwen en bijgebouwen;
 • c. andere bouwwerken, zoals tuinmeubilair en erf- of perceelafscheidingen.
12.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 12.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. woningen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. woningen mogen uitsluitend vrijstaand of halfvrijstaand worden gebouwd;
 • c. de afstand van de zijgevel van een woning, waar deze niet aan een andere woning is aangebouwd, tot de zijdelingse perceelsgrens mag niet minder dan 3m bedragen;
 • d. de goothoogte van woningen mag niet minder en niet meer bedragen dan ter plaatse van de aanduiding 'minimale-maximale goothoogte (m)' of ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' is aangegeven;
 • e. de dakhelling van woningen mag niet minder dan 30º en niet meer dan 60º bedragen;
 • f. aan- of uitbouwen en bijgebouwen mogen binnen en buiten het bouwvlak worden gebouwd;
 • g. bij een woning behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend achter het verlengde van de voorgevel van de woning worden gebouwd;
 • h. van bij een woning behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen mag:
  • 1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de perceelsgrens wordt gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte buiten het bouwvlak niet meer bedragen dan 50% van de oppervlakte van het bij de woning behorende, achter de voorgevel van de woning en het verlengde daarvan gelegen bouwperceel, en niet meer dan 70 m², doch ten minste 20 m²;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen;
 • i. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
erf- of perceelafscheidingen vóór de voorgevelrooilijn   1 m  
overige erf- of perceelafscheidingen   2,5 m  
overige andere bouwwerken   3 m  
12.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 21 (Algemene procedureregels), ontheffing te verlenen van het bepaalde in sublid 12.2.2, onder d en e, ten behoeve van het bouwen tot een goothoogte van 7 m en met een plat dak, mits daardoor de gebruiksmogelijkheden en privacy op aangrenzende gronden niet onevenredig worden aangetast.

12.4 Specifieke gebruiksregels

Voor de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf gelden de volgende bepalingen:

 • a. de brutovloeroppervlakte van ruimten ten dienste van de uitoefening van een aan huis verbonden beroep of bedrijf mag binnen de woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen niet meer bedragen dan 1/3 van de gezamenlijke brutovloeroppervlakte van de woning en de daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, met een maximum van 80 m²;
 • b. in de omgeving van de betreffende woning mag geen onevenredige vergroting van de verkeers- en parkeerdruk optreden, met dien verstande dat:
  • 1. het parkeren ten behoeve van het beroep of bedrijf zoveel mogelijk op eigen terrein dient plaats te vinden, en
  • 2. behoudens in- en uitladen, geen bedrijfsactiviteiten in de openbare ruimte rond de betreffende woning mogen plaatsvinden;
 • c. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten mogen hooguit betreffen activiteiten die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie 1 of 2 of die naar hun gevolgen voor de omgeving daarmee kunnen worden gelijkgesteld;
 • d. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten mogen door hun aard en visuele aspecten, zoals reclame-uitingen en technische installaties, het woonkarakter van de woning en de omgeving niet onevenredig aantasten;
 • e. de beroeps- en bedrijfsactiviteiten mogen geen onevenredig nadelige gevolgen hebben voor aangrenzende percelen betreffende beschaduwing, privacy en gebruiksmogelijkheden van die percelen.