direct naar inhoud van Artikel 3 Bedrijventerrein
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

Artikel 3 Bedrijventerrein

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Bedrijventerrein' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. bedrijven die hierna zijn aangegeven:
  bedrijven die in de van deze regels deel uitmakende bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten zijn aangeduid als categorie:   ter plaatse van de aanduiding:  
  1 of 2   bedrijf tot en met categorie 2  
  1, 2 of 3.1   bedrijf tot en met categorie 3.1  
  1, 2, 3.1 of 3.2   bedrijf tot en met categorie 3.2  
  1, 2, 3.1, 3.2 of 4.1   bedrijf tot en met categorie 4.1  
 • b. bedrijven die hierna zijn aangegeven:
  bedrijven:   ter plaatse van de aanduiding:  
  aannemersbedrijf   specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf  
  constructiebedrijf   specifieke vorm van bedrijf - constructiebedrijf  
  kunststofverwerkend bedrijf   specifieke vorm van bedrijf - kunststofverwerkend bedrijf  
  nutsbedrijf   specifieke vorm van bedrijf - nutsbedrijf  
  ondergronds reservoir voor LPG   specifieke vorm van bedrijf - ondergronds reservoir lpg  
  verhuurbedrijf   specifieke vorm van bedrijf - verhuurbedrijf  
  verkooppunt motorbrandstoffen met LPG   verkooppunt motorbrandstoffen met lpg  
  verkooppunt motorbrandstoffen zonder LPG   verkooppunt motorbrandstoffen zonder lpg  
  vulpunt en opslag LPG   vulpunt lpg  
  masten en bijbehorende installaties voor telecommunicatie   zend-/ontvangstinstallatie  
 • c. kantoren behorende bij en gebonden aan bedrijven;
 • d. wegen met een rijbaanbreedte van ten hoogste 7,5 m, met bijbehorende paden en bermen, ter ontsluiting van bedrijven en voorzieningen;
 • e. parkeervoorzieningen;
 • f. watergangen en waterpartijen;
 • g. bij een en ander behorende overige voorzieningen, zoals nutsvoorzieningen;

een en ander met uitzondering van:

 • 1. detailhandelsbedrijven, behoudens bestaande detailhandelsbedrijven op de bestaande plaats en in de bestaande omvang;
 • 2. ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - bevi', kantoren met een brutovloeroppervlakte van meer dan 1500 m² per object, behoudens bestaande kantoren;
 • 3. bedrijven die krachtens artikel 2.4 van het Inrichtingen- en vergunningenbesluit milieubeheer zijn aangewezen als inrichtingen die in belangrijke mate geluidhinder kunnen veroorzaken, welke inrichtingen als zodanig zijn genoemd in de van deze regels deel uitmakende bijlage 3 Inrichtingen wet geluidhinder.
3.2 Bouwregels
3.2.1 Toegestane bouwwerken

Op en in de gronden als bedoeld in lid 3.1, mogen uitsluitend worden gebouwd:

 • a. bedrijfsgebouwen;
 • b. één bedrijfswoning met daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, ter plaatse van de aanduiding 'bedrijfswoning' en op de direct daaraan grenzende gronden;
 • c. één bedrijfswoning met daarbij behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen, per bedrijfsperceel ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - woon/werkkavels', tenzij op het betreffende bedrijfsperceel de aanduiding 'bedrijfswoning' is aangegeven;
 • d. andere bouwwerken, zoals palen, masten, verkeerstekens, luifels, erf- of perceelafscheidingen, technische installaties en reclamezuilen.
3.2.2 Bouwen

Voor het bouwen van bouwwerken als bedoeld in sublid 3.2.1, gelden de volgende bepalingen:

 • a. gebouwen mogen uitsluitend binnen het bouwvlak worden gebouwd;
 • b. het bebouwingspercentage mag per bouwperceel ten hoogste 80% bedragen en ter plaatse van de aanduiding 'maximum bebouwingspercentage (%)' ten hoogste zoveel als is aangegeven;
 • c. de afstand van een bedrijfsgebouw tot de perceelsgrenzen mag niet minder dan 3 m bedragen;
 • d. de bouwhoogte van bedrijfsgebouwen en bedrijfswoningen mag niet meer dan 10 m bedragen en ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' niet meer dan is aangegeven;
 • e. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - woon/werkkavels' mag de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de grens met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' niet meer dan 8 m en niet minder dan 6 m bedragen;
 • f. de inhoud van een bedrijfswoning mag niet meer dan 750 m³ bedragen;
 • g. ter plaatse van de aanduiding 'maximale goothoogte (m)' mag de goothoogte van de bedrijfswoning niet meer bedragen dan is aangegeven en de dakhelling niet minder dan 30º en niet meer dan 60º;
 • h. bij een bedrijfswoning behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen mogen uitsluitend achter het verlengde van de voorgevel van de bedrijfswoning worden gebouwd;
 • i. van bij een bedrijfswoning behorende aan- of uitbouwen en bijgebouwen mag:
  • 1. de afstand tot de zijdelingse perceelsgrens niet minder dan 1 m bedragen, tenzij in de perceelsgrens wordt gebouwd;
  • 2. de gezamenlijke oppervlakte niet meer dan 70 m² bedragen;
  • 3. de goothoogte niet meer dan 3 m bedragen;
  • 4. de bouwhoogte niet meer dan 5 m bedragen;
 • j. de bouwhoogte van andere bouwwerken mag niet meer bedragen dan daarbij hierna is aangegeven:
bouwwerken   max. bouwhoogte  
licht- en andere masten, schoorstenen   20 m  
masten ter plaatse van de aanduiding 'zend-/ontvangstinstallatie'   40 m  
luifels   5 m  
erf- of perceelafscheidingen   2,5 m  
overige andere bouwwerken   10 m  
3.3 Ontheffing van de bouwregels
3.3.1 Ontheffing gebouwen buiten bouwvlak

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van artikel 21 (Algemene procedureregels), ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 3.2.2, onder a, ten behoeve van het bouwen van bergingen, fietsenstallingen en andere ondergeschikte dienstgebouwen buiten bouwvlakken:

 • a. uitsluitend op gronden die direct grenzen aan gronden met de bestemming 'Groen' en achter de voorgevelrooilijn,
 • b. tot bij elke bedrijfsvestiging een gezamenlijke oppervlakte van 100 m²,

mits de noodzaak voor een doelmatige bedrijfsvoering is aangetoond.

3.3.2 Ontheffing afstand tot perceelsgrenzen

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met artikel 21 (Algemene procedureregels), ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 3.2.2, onder c, voor zover betreft de afstand van ten minste 3 m tot de perceelsgrenzen van een bedrijfsperceel, ten behoeve van het bouwen tot in die perceelsgrenzen, mits geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. de bereikbaarheid van en veiligheid op het betreffende perceel in geval van calamiteiten;
 • b. de verkeersveiligheid in de omgeving van het betreffende perceel;
 • c. de belangen en gebruiksmogelijkheden van aangrenzende terreinen.
3.4 Specifieke gebruiksregels
3.4.1 Opslag buiten gebouwen

Voor opslag buiten gebouwen gelden de volgende bepalingen:

 • a. de afstand van opslag tot wegen, paden en daarbij behorende bermen mag niet minder dan 3 m bedragen;
 • b. de vanaf peil gemeten hoogte van opslag mag niet meer bedragen dan de ter plaatse geldende maximale bouwhoogte van gebouwen.
3.5 Ontheffing van de gebruiksregels
3.5.1 Ontheffing ander soort bedrjif

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd, met toepassing van Artikel 21 (Algemene procedureregels), ontheffing te verlenen van het bepaalde in lid 3.1, onder a, omtrent toegelaten bedrijven, ten behoeve van andere bedrijven, mits het betreft bedrijven die gezien de gevolgen daarvan voor de omgeving redelijkerwijs kunnen worden gelijkgesteld met bedrijven die ter plaatse zijn toegestaan krachtens lid 3.1, onder a.

3.6 Wijzigingsbevoegdheid
3.6.1 Wijziging verwijderen aanduidingen specifieke bedrijven

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat een aanduiding als bedoeld in lid 3.1, onder b, uit het plan wordt verwijderd, indien vast is komen te staan dat op de betreffende gronden de bij de betreffende aanduiding vermelde bedrijfsactiviteiten niet meer worden uitgeoefend.

3.6.2 Wijziging naar 'woon/werkkavels'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 5' de aanduiding 'specifieke vorm van bedrijf - woon/werkkavels' wordt aangegeven, met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. op elk bedrijfsperceel met een oppervlakte van ten minste 800 m² en ten hoogste 1200 m² en met een oppervlakte aan bedrijfsgebouwen van ten minste 300 m² en ten hoogste 700 m² is ten hoogste één bedrijfswoning toegestaan;
 • b. de afstand van de voorgevel van een bedrijfswoning tot de grens met de bestemming 'Verkeer - Verblijfsgebied' mag niet meer dan 8 m en niet minder dan 6 m bedragen;
 • c. bij toepassing van de wijzigingsbevoedheid wordt de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 2' van het betreffende bouwperceel verwijderd.
3.6.3 Wijziging naar 'Gemengd'

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd het plan te wijzigen zodanig dat ter plaatse van de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 4' de bestemming wordt gewijzigd in de bestemming 'Gemengd', met inachtneming van de volgende bepalingen:

 • a. het wijzigen mag slechts geschieden, indien vaststaat dat ter plaatse geen bedrijfsactiviteiten als bedoeld in lid 3.1, meer worden uitgeoefend;
 • b. volumineuze detailhandel met een verkoopvloeroppervlakte van minimaal 1000 m² per vestiging is toegestaan, tot een gezamenlijke verkoopvloeroppervlakte van 2000 m²;
 • c. bij toepassing van de wijzigingsbevoedheid wordt de aanduiding 'wro-zone - wijzigingsgebied 4' van het betreffende bouwperceel verwijderd.