direct naar inhoud van 3.1 Rijksbeleid
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

3.1 Rijksbeleid

De inwerkingtreding van de Wro op 1 juli 2008 heeft gevolgen voor de doorwerking van het nationale ruimtelijke beleid. Besloten is de nationale belangen die juridische doorwerking vragen, geborgd gaan worden door de AmvB Ruimte. Onderdeel van de AmvB Ruimte is de Realisatieparagraaf (juni 2008), wat een beleidsneutrale omzetting van het bestaande beleid inhoudt.

In de op 23 april 2004 vastgestelde Nota Ruimte staan de uitgangspunten voor de ruimtelijke ontwikkeling van Nederland. Op termijn zal deze vervangen worden door de AmvB Ruimte (ontwerp 29 mei 2009).

De Nota Ruimte gaat in op vraagstukken die spelen tussen nu en 2020, met een doorkijk naar 2030. In de nota worden de hoofdlijnen van beleid aangegeven, waarin 'ontwikkelingsplanologie', de ruimtelijke hoofdstructuur, een 'basiskwaliteit' en de lagenbenadering een belangrijke rol spelen. In de nota benadrukt het Rijk, net als in de voorgaande nota's opnieuw het belang van sterke steden en een vitaal platteland. Bundeling van wonen en werken in stedelijke gebieden en stedelijke vernieuwing en verdichting zijn de speerpunten van het beleid. Nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen dienen zo veel mogelijk aan de rand van en aansluitend bij bestaand bebouwd gebied te geschieden. Nieuwe uitleg en herstructurering dienen in samenhang te worden bezien waarbij uitgangspunt is dat het bestaand bebouwd gebied zo optimaal mogelijk moet worden benut.

De geplande herstructurering van het bedrijventerrein De Enk sluit aan bij de bestaande bebouwing en past op deze manier binnen het beleid van de Nota Ruimte.