direct naar inhoud van 3.2 Provinciaal beleid
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

3.2 Provinciaal beleid

Het Meerjarenprogramma Vitale bedrijvigheid 2009-2015 (juni 2009) zet in op herstructurering van bestaande bedrijventerreinen. Bedrijventerrein De Enk is genoemd als één van de herstructureringslocaties.

De provinciale Omgevingsvisie Overijssel (en de Omgevingsverordening, vastgesteld 1 juli 2009) schetst de provincie de visie op de ontwikkeling van de fysieke omgeving voor 2030. In deze visie is het Meerjarenprogramma Vitale bedrijvigheid verder uitgewerkt. Specifiek ten aanzien van bedrijvigheid is de centrale ambitie om vitale werklocaties aan te bieden die aansluiten bij de vraag van de ondernemers.

Ten aanzien van sommige bedrijventerreinen signaleert de provincie een verschil tussen vraag en aanbod van terreinen: er dreigt een overschot aan nieuwe bedrijventerreinen en leegstand van verouderde bedrijventerreinen. Omwille van zuinig en zorgvuldig ruimtegebruik en tegelijkertijd voldoende beschikbaarheid van gevarieerde bedrijfslocaties wordt ingezet op herstructurering. Hierbij zijn gemeenten en bedrijfsleven samen verantwoordelijk voor het structureel beheren van de terreinen.

Bij herstructurering kunnen de volgende instrumenten worden toegepast: selectieve uitplaatsing, transformatie en uitbreiding. Deze mix aan instrumenten kan worden ingezet om verouderde bedrijventerreinen een kwaliteitsimpuls te geven.

In de bij de Omgevingsvisie behorende Omgevingsverordening is ten aanzien van bedrijventerreinen aangegeven dat nieuwe volumineuze en grootschalige detailhandel op bedrijventerreinen in beginsel niet zijn toegestaan. Deze zijn alleen toegestaan indien binnen stedelijke centra geen ruimte is.

Met de provincie heeft reeds overleg plaatsgevonden over de herstructurering van De Enk. In het najaar van 2009 is een subsidie verstrekt voor 'Duurzame versterking bedrijventerrein De Enk Wijhe´.