direct naar inhoud van 5.3 Externe veiligheid
Plan: De Enk
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202

5.3 Externe veiligheid

Op 28 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht geworden. In het besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige bestemmingen zoals woningen in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen.

In het kader van de externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen onderscheiden:

  • 1. Inrichtingen;
  • 2. Transportroutes;
  • 3. Buisleidingen.

Inrichtingen
Op het bedrijventerrein is het bedrijf Comprifalt gevestigd (Handelsweg 41). Dit bedrijf verwerkt polyester. Hierbij worden harsen (<10 ton, brandbaar) en relatief ongevaarlijke peroxiden gebruikt (ADR 5.2, UN 3105 en geen kwalificatie voor de verpakkingsgroep). Voorraad aan peroxiden volgens de vergunningaanvraag bedraagt maximaal 300 kg. De peroxiden en harsen worden in een PGS 15 kluis opgeslagen. Comprifalt is geen BEVI bedrijf en valt niet onder het RRGS maar is volgens de gemeentelijke brandweer wel een hulpdienst relevant bedrijf. Van het gasontvangststation (Industrieweg 2, naast) zijn geen gegevens bekend. Het betreft geen Bevi-inrichting. Indien nodig zal voor vaststelling van het bestemmingsplan uitgezocht worden in hoeverre het gasregelstation een belemmering kan zijn voor nieuwe ontwikkelingen.

Op het bedrijventerrein is aan de Wengelerafweg 8 een LPG-tankstation gevestigd (zie afbeelding Risicokaart). De doorzet van LPG voor dit tankstation is recentelijk in de milieuvergunning beperkt tot 500 m3. Dit houdt in dat vanaf het vulpunt de 10-6-contour op 25 meter ligt. Binnen deze contour zijn geen nieuwe kwetsbare objecten toegestaan.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2010004005-0202_0005.jpg"

Afbeelding Risicokaart (Bron: www.risicokaart.nl, verouderd)

Aandachtspunt voor dit bestemmingsplan vormt het invloedsgebied van 150 meter dat vanaf het tankstation geldt voor het groepsrisico. Bij ontwikkelingen dient de toename van het groepsrisico berekend en verantwoord te worden. De regionale Brandweer IJssel-Vecht heeft bij brief van 13 juni 2008 geadviseerd omtrent de planvorming van het gemeentehuis. Ten aanzien van het bedrijventerrein wordt gemeld dat er geen functies aanwezig zijn voor verminderd zelfredzame personen. Er zijn voldoende mogelijkheden voor aanwezigen om het gebied te ontvluchten of om binnen te schuilen. Desalniettemin dient bij nieuwe ontwikkelingen het groepsrisico beschouwd te worden.

Transportroutes
In de gemeente is geen routering gevaarlijke stoffen vastgesteld. Dit betekent dat er langs het plangebied vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden. De weg N337 zou daarom een belemmering kunnen vormen. Uit tellingen uit 2003 blijkt echter dat er op het wegvak Wijhe - Zwolle (N337 ten noorden van de Raalterweg) nauwelijks transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De transportbewegingen zijn gering en beperken zich tot benzine, wat aanzienlijk minder gevaar met zich meebrengt dan transport van LPG. Uit informatie afkomstig van de gemeente is gebleken dat het tankstation Dul bij de tellingen al aanwezig was. Aangezien er geen transport van LPG in noordelijke richting plaatsvindt kan geconcludeerd worden dat er geen gevaarlijke stoffen over de N337 vervoerd worden.

Omdat het plangebied langs de IJssel ligt, is door Tauw eveneens bekeken of dit een belemmering vormt. Uit de quickscan blijkt dat over de IJssel enkele gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Echter de risicoatlas geeft aan dat de 10-6 en 10-8-contour binnen de oevers van de rivier ligt. Over de IJssel vindt beperkt vervoer gevaarlijke stoffen plaats (benzine (LF2) en diesel LF1)). Volgens de Risicoatlas Hoofdvaarwegen Nederland wordt het plaatsgebonden risico niet overschreden en is er geen knelpunt voor wat betreft het groepsrisico. In principe gelden er geen beperkingen aan ontwikkelingen bij ruimtegebruik op meer dan 200 meter van een route vervoer gevaarlijke stoffen (Risico Normering Vervoer Gevaarlijke Stoffen). Het transport over water vormt daarom geen belemmering voor ontwikkeling van de voorgenomen plannen.

De spoorbaan Deventer-Zwolle ligt evenwijdig aan de Enkweg. Uit informatie van de gemeente Olst-Wijhe blijkt dat hierover geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De spoorbaan vormt dan ook geen knelpunt met betrekking tot de voorgenomen plannen.

Buisleidingen
Op de risicokaart is te zien dat een buisleiding op meer dan 250 meter ten zuidoosten van het plangebied loopt. De afstand tot het plangebied is echter zo groot dat deze leiding geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van de voorgenomen plannen.

Binnen het plangebied ligt een 4 inch gasleiding welke vanaf het gasontvangststation aan de Industrieweg via de Ambachtsweg richting de spoorbaan loopt. Afhankelijk van de diepteligging bedraagt de veiligheidsafstand vanaf deze leiding 15 tot 35 meter en ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen is bepaald dat een afstand aangehouden dient te worden overeenkomstig met de ligging van de plaatsgebonden risicocontour van 10-6. Deze afstand bedraagt 20 meter. Binnen deze afstand zijn in het bestemmingsplan geen nieuwe ontwikkelingen voorzien.