direct naar inhoud van 5.5 Geluid
Plan: De Enk
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004005-0401

5.5 Geluid

Onderzoeksbureau Tauw heeft een akoestisch onderzoek uitgevoerd ten behoeve van het bestemmingsplan De Enk onder de titel `Akoestisch onderzoek bestemmingsplan De Enk- wegverkeerslawaai´ (kenmerk N006-4688832RSA-evp-V03-NL). Dit onderzoek staat in bijlage 4.

Vanwege de voorgenomen herstructurering zal de verkeerssituatie van de omliggende wegen wijzigen. In het kader van een goede ruimtelijke ordening dient de geluidbelasting in de nieuwe situatie inzichtelijk te worden gemaakt en te worden vergeleken met de huidige situatie. Bepaald dient te worden of er sprake is van een waarneembare toename van geluidhinder voor de omgeving. Wanneer dit het geval is dient door de gemeente een afweging te worden gemaakt of in de nieuwe situatie sprake is van een gewenst leefklimaat ten aanzien van het milieuaspect ‘geluid’.

De herstructurering van het industrieterrein heeft een wijziging van de verkeersintensiteiten op de omliggende wegen tot gevolg. Voor vier wegen leidt dit tot een toename van de geluidbelasting op de gevels van de aanliggende woningen. De toename bedraagt 0,4 dB en zal niet waarneembaar zijn voor het menselijk oor. De hinderbeleving voor het milieuaspect geluid als gevolg van wegverkeerslawaai zal niet wijzigen vanwege de voorgenomen planontwikkelingen.

Voor een aantal woningen heeft de toename van de geluidbelasting een overschrijding van de voorkeursgrenswaarde van 48 dB tot gevolg. Bij mogelijke toekomstige plannen waarbij sprake is van een herstructurering van een weg zal rekening moeten worden gehouden met het vaststellen van hogere grenswaarden voor deze woningen.

De geluidcontouren van de Raalterweg en de Enkweg ten opzichte van de planlocatie ‘Ballorig’ zijn inzichtelijk gemaakt. De geluidbelasting van de Raalterweg overschrijdt de voorkeursgrenswaarde op de noordelijke helft van de locatie. Woningbouw in dit deel is alleen mogelijk na een beschouwing van mogelijke bron- en overdrachtsmaatregelen en indien noodzakelijk het toekennen van hogere grenswaarden. De geluidbelasting als gevolg van de Enkweg zal geen belemmering vormen voor de nieuwbouw van woningen binnen de planlocatie.

Naast onderzoek naar wegverkeerslawaai zal ook inpasbaarheid van woningbouw op deze locatie ten opzichte van de geluidbelasting als gevolg van de nabijgelegen bedrijven inzichtelijk moeten worden gemaakt en beoordeeld.