direct naar inhoud van Artikel 5 Natuur
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

Artikel 5 Natuur

5.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Natuur' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden;
 • b. extensieve dagrecreatie;
 • c. water;
 • d. een ontmoetingsplek voor jongeren ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek', met een oppervlakte van 50 m²;
 • e. daarbij behorende voorzieningen.
5.2 Bouwregels

Voor het bouwen gelden de volgende regels:

 • a. op deze gronden mogen, met uitzondering van gronden ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek' uitsluitend bouwwerken, geen gebouwen zijnde, niet zijnde overkappingen ten dienste van de bestemming worden gebouwd;
 • b. de bouwhoogte ter plaatse van de aanduiding 'jongeren ontmoetingsplek' mag niet meer dan 3 m bedragen;
 • c. de bouwhoogte van overige bouwwerken, geen gebouwen zijnde, mag niet meer dan 3 m bedragen.
5.3 Ontheffing van de bouwregels

Burgemeester en wethouders kunnen ontheffing verlenen van het bepaalde in lid 5.2 ten behoeve van het bouwen van gebouwen en bouwwerken ten behoeve van het beheer en het onderhoud van de terreinen, met inachtneming van het volgende:

 • a. het gebouw dient noodzakelijk te zijn voor het beheer en onderhoud;
 • b. de oppervlakte per gebouw mag niet meer dan 50 m² bedragen;
 • c. de bouwhoogte mag niet meer dan 4 m bedragen.
5.4 Aanlegvergunning
5.4.1 Aanlegverbod zonder aanlegvergunning

Het is verboden op of in de gronden met de bestemming Natuur zonder of in afwijking van een vergunning van burgemeester en wethouders (aanlegvergunning) de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, of werkzaamheden uit te voeren:

 • a. egaliseren, ophogen, afgraven, grondwerkzaamheden dieper dan 40 cm (zoals diepploegen) en ontginnen;
 • b. graven en dempen van sloten, afdammen, herprofileren van sloten of ander oppervlaktewater, aanleggen van drainage, uitgezonderd het vervangen van bestaande drainage;
 • c. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting;
 • d. de aanleg van verhardingen > 50 m² (zoals verharde wandel- of fietspaden en kavelpaden;
 • e. het aanbrengen van ondergrondse leidingen en daarmee verband houdende constructies, installaties of apparatuur.
5.4.2 Uitzonderingen op het aanlegverbod

Het verbod van sublid 5.4.1 is niet van toepassing op werken of werkzaamheden die:

 • a. normaal onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. reeds in uitvoering zijn op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan.
5.4.3 Voorwaarde voor een aanlegvergunning

De werken of werkzaamheden als bedoeld in lid 5.4.1 zijn slechts toelaatbaar, indien daardoor de natuur- en landschapswaarden niet onevenredig worden of kunnen worden aangetast.