direct naar inhoud van 3.4 Gemeentelijk/lokaal beleid
Plan: IJsselzone - De Loswal
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0206

3.4 Gemeentelijk/lokaal beleid

3.4.1 Centrumvisie (2007)

De gemeente voorziet in de Centrumvisie bij het kruispunt van de Raalterweg en de N337 een nieuwe entree voor Wijhe. De realisatie van een nieuw gemeentehuis op de hoek van dit kruispunt en het mogelijk maken van een horecagelegenheid nabij de loswal dienen er voor te zorgen dat de Raalterweg de hoofdentree van het centrum van Wijhe wordt. De Raalterwegzone verbindt de Poort van Wijhe met het centrum en kan een stimulans vormen voor de transformatie van het ten oosten gelegen bedrijventerrein de Enk.

3.4.2 Structuurvisie Olst - Wijhe (2009)

De Structuurvisie Olst-Wijhe is door de raad op 22 juni 2009 ongewijzigd vastgesteld. De structuurvisie bestaat uit de Toekomstvisie Olst-Wijhe ‘Versterken van een dijk van een gemeente’ d.d. 7 april 2008 (inclusief de bijbehorende Nota inspraak en overleg toekomstvisie Olst-Wijhe) en het Realisatiehoofdstuk toekomstvisie Olst-Wijhe ‘Marsroute naar het wenkend perspectief’ d.d. 14 april 2009 (inclusief de bijbehorende beleidskaart structuurvisie Olst-Wijhe) en de Nota inspraak structuurvisie Olst-Wijhe.

In de Toekomstvisie Olst-Wijhe wordt een integraal ontwikkelingsbeeld voor de gemeente in 2025 gegeven. Naast thema´s als wonen, bedrijvigheid en recreatie gaat de toekomstvisie ook in op het thema natuur en specifiek op de ontwikkelingsmogelijkheden van de IJssel.

In de Toekomstvisie wordt het IJsseldal als belangrijkste element beschouwd met een nationale betekenis. De IJssel wordt door de gemeente dan ook als parel gezien. De opgaven voor de gemeente zijn helder: ruimte voor de rivier vraagt om het vergroten van de capaciteit van de rivier en heeft grote vergravingen tot gevolg, waarbij een nauwe relatie met natuurontwikkeling ligt. De hele IJsseldal is Natura 2000-gebied. Dit betekent een instandhoudingsplicht en tevens een uitstraling aan de randen, waardoor de ontwikkelingsmogelijkheden in de zone waarin ook Wijhe, Den Nul en Olst liggen wellicht beperkt worden.

Om recreanten naar de gemeente te blijven trekken zullen nieuwe horecavoorzieningen ontwikkeld moeten worden. Dit kan op landgoederen in het landelijk gebied maar ook mooie locaties langs de IJssel hebben potentie. Daarnaast kunnen de uiterwaarden voor educatieve doeleinden gebruikt worden en kan ingestoken worden op waterrecreatie.

3.4.3 Landschapsontwikkelingsplan

De gemeenten Raalte, Olst-Wijhe en Deventer hebben gezamenlijk het Landschapsontwikkelingsplan opgesteld. In deze visie wordt het toekomstbeeld geschetst en wordt duidelijk welke ontwikkelingen op welke wijze passen in het landschap Tevens beschrijft men hoe het karakter van het landschap versterkt kan worden.

De IJsselzone valt onder het rivierengebied. Het rivierengebied bestaat uit een buitendijks en binnendijks gebied. Bij het buitendijks gebied horen de rivier de IJssel en uiterwaarden. Kenmerkend voor het buitendijks gebied zijn de wisselende waterstanden van de rivier met zomer- en winterbed en veel variatie in reliëf.

De IJssel met haar uiterwaarden vormt een belangrijke aaneengesloten landschappelijk zone met een uitgesproken aan de rivier gerelateerde karakteristiek. De ontwikkeling van de uiterwaarden zal de komende jaren sterk gericht zijn op het vergroten van de bergingscapaciteit, het versnellen van de afvoer en het realiseren van natuurontwikkeling. Het behouden en versterken van bestaande cultuurhistorische waarden en karakteristieke landschappelijke elementen en patronen in de uiterwaarden zal veel aandacht moeten krijgen. Belangrijk is het behouden van het contrast tussen de openheid van de uiterwaarden en de verdichte oeverwal. Het landschapsbeleid is gericht op het behouden en versterken van de landschappelijke karakteristiek.

De IJssel

Om het rivierengebied beter te beschermen tegen overstromingen wordt gekeken naar de mogelijkheden om de IJssel meer ruimte te geven. In het kader van het programma ’Ruimte voor de Rivier’ zijn hiervoor concrete maatregelen uitgewerkt: verlagen van uiterwaarden, het verleggen van dijken en het aanwijzen van retentiegebieden.
Het is van belang bij deze grootschalige ontwikkelingen de karakteristiek van de uiterwaarden niet te verliezen. Door in het ontwerp- en planproces rekening te houden met het cultuurhistorisch patroon (gelaagdheid) en binnendijkse kwaliteiten (samenhang) kan de ruimtelijke kwaliteit van het IJssellandschap vergroot worden.

Natuurontwikkeling (EHS) en de ontwikkeling van recreatie zijn belangrijke instrumenten om de kernkwaliteiten van de uiterwaarden te behouden, dan wel te versterken.

3.4.4 Gemeentelijk Waterplan

In 2006 is het Waterplan Olst-Wijhe opgesteld. De aanleiding voor het opstellen van een waterplan is de wens van de gemeente en de waterschappen om afspraken te maken over het water binnen de gemeente. Dit gemeentelijke waterplan heeft als doel om het waterbeleid binnen de gemeente en tussen de gemeente en de waterschappen op elkaar af te stemmen. Het waterplan bevat de gezamenlijke visie van gemeente en waterschap op het gewenste waterbeheer binnen de kernen van de gemeente en het landelijk gebied. Daarnaast is in het waterplan een pakket aan uitvoerbare maatregelen opgenomen die het waterbeheer in de gemeente Olst -Wijhe moet verbeteren.

Momenteel bestaat de waterbeleving binnen de gemeente voor een groot deel uit recreatie op of langs het water van de rivier of de weteringen. De recreatiemogelijkheden in de uiterwaarden zouden mogelijk meer gestimuleerd kunnen worden. Hierbij geldt dat alle ingrepen die langs de rivier worden genomen moeten voldoen aan de Wet Beheer Rijkswaterstaatswerken.

3.4.5 Ontwikkelingsplan Recreatie en Toerisme

Op 24 november 2008 het de gemeenteraad het 'Ontwikkelingsplan Recreatie en Toerisme gemeente Olst-Wijhe' vastgesteld.

Doelstelling is het opstellen van een ontwikkelingsplan Recreatie en toerisme en te komen tot een verdere uitwerking van de visie op recreatie en toerisme, zoals die in de Toekomstvisie Olst-Wijhe is vastgesteld en te komen tot een vertaalslag van visie naar op uitvoering gerichte projecten op de korte en middellange termijn. De grote variatie aan natuur- en landschapstypen, waaronder de IJssel met haar uiterwaarden, is een belangrijke kwaliteit in de gemeente. De ligging aan de IJssel is een belangrijke potentie. De riivier kan beter beleefbaar worden gemaakt door meer activiteiten op en rond het water aan te bieden, de IJssel beter toegankelijk te maken ("Beleef de IJssel"). De kernen kunnen zich meer gaan richten op de IJssel.

In het Ontwikkelingsplan zijn meerdere projecten benoemd die de beleving van de IJssel kunnen vergroten. De realisatie van een horecavoorziening aan de Loswal behoort hier ook toe.