direct naar inhoud van 5.3 Externe veiligheid
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

5.3 Externe veiligheid

Op 28 oktober 2004 is het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) van kracht geworden. In het besluit zijn richtlijnen opgenomen voor het bouwen en handhaven van gevoelige bestemmingen zoals woningen in de buurt van inrichtingen waar gevaarlijke stoffen worden geproduceerd en/of opgeslagen.

In het kader van de externe veiligheid worden in hoofdzaak drie mogelijke risicobronnen onderscheiden:

  • Inrichtingen;
  • Transportroutes;
  • Buisleidingen.

Vanwege de voorgenomen plannen in de uiterwaarden van de IJssel is door Tauw een quickscan externe veiligheid (Quickscan externe veiligheid bestemmingsplan IJsselzone, te Wijhe)uitgevoerd. In deze scan is gekeken naar het vervoer van gevaarlijke stoffen, bedrijven en buisleidingen en de aanwezigheid van risicovolle inrichtingen. Per mogelijke risicobron wordt beschreven wat de bevindingen uit de quickscan zijn.

Inrichtingen
In de nabijheid van het plangebied bevinden zich geen inrichtingen die op basis van het Besluit Externe Veiligheid Inrichtingen (BEVI) een potentiƫle belemmering zouden kunnen vormen voor de voorgenomen plannen. Daarnaast blijkt dat op de risicokaart (www.risicokaart.nl) geen bedrijven vermeld staan die een belemmering geven voor externe veiligheid.

Transportroutes
In de gemeente is geen routering gevaarlijke stoffen vastgesteld. Dit betekent dat er langs het plangebied vervoer van gevaarlijke stoffen kan plaatsvinden. De weg N337 zou daarom een belemmering kunnen vormen. Uit tellingen uit 2003 blijkt echter dat er op het wegvak Wijhe - Zwolle (N337 ten noorden van de Raalterweg) nauwelijks transport van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De transportbewegingen zijn gering en beperken zich tot benzine, wat aanzienlijk minder gevaar met zich meebrengt dan transport van LPG. Uit informatie afkomstig van de gemeente is gebleken dat het tankstation Dul bij de tellingen al aanwezig was. Aangezien er geen transport van LPG in noordelijke richting plaatsvindt kan geconcludeerd worden dat er geen gevaarlijke stoffen over de N337 vervoerd worden.

Omdat het plangebied langs de IJssel ligt, is door Tauw eveneens bekeken of dit een belemmering vormt. Uit de quickscan blijkt dat over de IJssel enkele gevaarlijke stoffen vervoerd worden. Echter de risicoatlas geeft aan dat de 10-6 en 10-8-contour binnen de oevers van de rivier ligt. Het transport over water vormt daarom geen belemmering voor ontwikkeling van de voorgenomen plannen.

De spoorbaan Deventer-Zwolle is op circa 600 meter van het plangebied gelegen. Uit informatie van de gemeente Olst-Wijhe blijkt dat hier geen vervoer van gevaarlijke stoffen plaatsvindt. De spoorbaan vormt dan ook geen knelpunt met betrekking tot de voorgenomen plannen.

Buisleidingen
Op de risicokaart is te zien dat een buisleiding op meer dan 250 meter ten zuidoosten van het plangebied loopt. De afstand tot het plangebied is echter zo groot dat deze leiding geen belemmering vormt voor de ontwikkeling van de voorgenomen plannen. Buisleidingen vormen derhalve geen belemmering voor externe veiligheid.