direct naar inhoud van 6.2 Bestemmingen
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

6.2 Bestemmingen

6.2.1 Agrarisch met waarden- Natuur- en landschapswaarden

De gronden die onderdeel uitmaken van de uiterwaarden maar ook een agrarische functie vervullen zijn bestemd als "Agrarisch met waarden- Natuur- en landschapswaarden". Binnen deze bestemming is de bescherming van de aanwezige natuur- en landschapswaarden een belangrijk speerpunt. De uiterwaarden zijn aangewezen in het kader van de Natura 2000. Daarnaast worden de uiterwaarden vanwege de natuurlijke uitstraling als waardevolle gebieden gezien. De uiterwaarden herbergen namelijk specifieke landschappelijke en natuurlijke kenmerken. Tot slot maakt deze bestemming het wel mogelijk om de gronden voor agrarische doeleinden te gebruiken. Het niet toegestaan om binnen deze bestemming te bouwen.

Binnen deze bestemming mag een jongerenontmoetingsplek gerealiseerd worden waarvan de maximale oppervlakte en bouwhoogte in de regels zijn bepaald. De voorziening dient verplaatsbaar te zijn in verband met de variërende waterstanden van de IJssel en van tijdelijke aard. Aangezien de exacte locatie nog niet bekend is, is het niet mogelijk om een aanduiding op de kaart te zetten.

In de bestemming is ter bescherming van deze specifieke kenmerken een aanlegvergunningsstelsel opgenomen. Bepaalde activiteiten dienen op basis van dit stelsel een aanlegvergunning te verkrijgen voordat deze uitgevoerd mogen worden.

6.2.2 Groen

De groengebieden in het plangebied hebben de bestemming "Groen" gekregen. Het gaat hier met name om de dijk en de groenstrook rondom de passantenhaven. De groengebieden zijn aangewezen om te voorkomen dat ze gebruikt worden als standplaats of parkeerplaats. Daarnaast behoudt de loswal hiermee een groene aankleding en uitstraling. Binnen deze bestemming zijn ook paden toegestaan.

Binnen deze bestemming mag een jongerenontmoetingsplek gerealiseerd worden waarvan de maximale oppervlakte en bouwhoogte in de regels zijn bepaald. De voorziening dient verplaatsbaar te zijn in verband met de variërende waterstanden van de IJssel en van tijdelijke aard. Aangezien de exacte locatie nog niet bekend is, is het niet mogelijk om een aanduiding op de kaart te zetten.

6.2.3 Natuur

Enkele gronden gelegen in de uiterwaarden vormen het leefgebied van dier- en plantensoorten. Deze gronden vervullen geen andere functie en zijn dan ook als "Natuur" bestemd en beschermen de specifieke waarden en kenmerken van het Natura 2000-gebied. Het is niet toegestaan om binnen deze bestemming te bouwen.

Binnen deze bestemming mag een jongerenontmoetingsplek gerealiseerd worden waarvan de maximale oppervlakte en bouwhoogte in de regels zijn bepaald. De voorziening dient verplaatsbaar te zijn in verband met de variërende waterstanden van de IJssel en van tijdelijke aard. Aangezien de exacte locatie nog niet bekend is, is het niet mogelijk om een aanduiding op de kaart te zetten.

Evenals bij de bestemming agrarisch met waarden is ook in deze bestemming een aanlegvergunningsstelsel opgenomen ter bescherming van de aanwezige waarden en kenmerken.

6.2.4 Verkeer - Verblijfsgebied

De wegen en de parkeervoorzieningen in het plangebied hebben de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied" gekregen. Binnen deze bestemming liggen onder andere de camperstandplaatsen, de parkeerplaatsen behorende bij de horecagelegenheid en de doorgaande weg richting de veerpont.

Binnen deze bestemming is het toegestaan om fiets- voet- en ruiterpaden aan te leggen. Daarnaast mogen binnen deze bestemming ook zaken als straatmeubilair, informatievoorzieningen en nutsvoorzieningen geplaatst worden.

Binnen deze bestemming mag een jongerenontmoetingsplek gerealiseerd worden waarvan de maximale oppervlakte en bouwhoogte in de regels zijn bepaald. De voorziening dient verplaatsbaar te zijn in verband met de variërende waterstanden van de IJssel. Aangezien de exacte locatie nog niet bekend is, is het niet mogelijk om een aanduiding op de kaart te zetten.

6.2.5 Water - Natuur

Het water binnen het plangebied dat geen functie heeft als transportroute heeft de bestemming "Water - Natuur" gekregen. Aangezien deze bestemming onderdeel uitmaakt van het Natura 2000-gebied Uiterwaarden IJssel worden natuurlijke waarden binnen deze bestemming ook beschermd. Binnen deze bestemming is ter plaatse van de aanduiding (h) een horecavoorziening toegestaan. Deze voorziening mag gebruikt worden als restaurant/lunchroom. Het restaurant/lunchroom dient wel mee te kunnen bewegen met variërende peilen van de waterstand in de IJssel.
Binnen de waterbestemming is ter plaatse van de aanduiding (pah) de passantenhaven toegestaan. De aanwezige passantenhaven en de nieuwe passantenhaven in de kreek liggen binnen deze aanduiding.

Evenals bij de bestemmingen agrarisch met waarden en natuur is ook in deze bestemming een aanlegvergunningsstelsel opgenomen ter bescherming van de aanwezige waarden en kenmerken.

6.2.6 Water - Waterweg

De IJssel heeft de bestemming "Water - Waterweg" gekregen. De bestemming heeft als doel de functie van de IJssel als transportroute voor binnenvaartschepen en als recreatieve route voor pleziervaarten te waarborgen. Binnen deze bestemming is het mogelijk om scheepvaarttekens, voorzieningen ten behoeve van de waterhuishouding en dergelijke te realiseren.