direct naar inhoud van 6.3 Dubbelbestemming
Plan: IJsselzone/De Loswal
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2010004006-0301

6.3 Dubbelbestemming

6.3.1 Waterstaat – Waterkering

De waterkerende functie is in het bestemmingsplan geregeld door middel van de dubbelbestemming “Waterstaat - Waterkering”. Deze bestemming omvat de dijk, en is gericht op de bescherming en instandhouding van de waterkering en de waterbeheersing. In de regels is bepaald dat in principe alleen gebouwd mag worden volgens de van kracht zijnde bestemming op deze gronden, mits de belangen van de waterkering zich daartegen niet verzetten.

Bouwen ten behoeve van een van kracht zijnde bestemming is pas mogelijk nadat burgemeester en wethouders de afwijkingsmogelijkheid hebben benut. In de regels is bepaald dat de gemeente daarbij het advies inwint van het waterschap. Op deze manier kan van geval tot geval worden bekeken of het bouwwerk geen belemmering oplevert voor de waterkering. Daarnaast is een vergunning van het waterschap (Keurvergunning) nodig.

6.3.2 Waterstaat - Waterstaatkundige functie

Over het gebied waar niet de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterkering" van toepassing is ligt de dubbelbestemming "Waterstaat - Waterstaatkundige functie". Hiermee wordt de waterstaatkundige functie van primaire betekenis verklaard. Met deze dubbelbestemming wordt beoogd de doorstroommogelijkheden van de IJssel veilig te stellen. Alle bouwaanvragen en werkzaamheden dienen te worden getoetst aan de waterstaatkundige belangen.