direct naar inhoud van Artikel 16 Algemene afwijkingsregels
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

Artikel 16 Algemene afwijkingsregels

16.1 Algemene afwijkingsbevoegdheid

In dit plan of in een wijzigingsplan of uitwerkingsplan kan bij een omgevingsvergunning worden afgeweken van:

 • a. de bij recht in de regels gegeven aantallen, maten, afmetingen en percentages, indien een meetverschil daartoe aanleiding geeft, met dien verstande dat:
  • 1. de structuur van het plan niet wordt aangetast;
  • 2. de belangen van derden in redelijkheid niet worden geschaad;
  • 3. de afwijking gewenst en noodzakelijk wordt geacht voor de juiste verwezenlijking van het plan;
 • b. het plan ten behoeve van de aanleg van eenvoudige recreatieve voorzieningen zoals picknickplaatsen en zitbanken, met dien verstande dat:
  • 1. de hoogte van een bouwwerk, geen gebouw zijnde niet meer dan 1,50 meter mag bedragen.

16.2 Voorwaarden voor het toestaan van afwijkingen

De in 16.1 genoemde afwijkingen kunnen slechts worden toegestaan, mits:

 • a. geen sprake is van significant negatieve effecten op de waarde van het gebied, indien er sprake is van een speciale beschermingszone in het kader van de Vogelrichtlijn dan wel in het kader van de Habitatrichtlijn.