direct naar inhoud van Artikel 15 Algemene gebruiksregels
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

Artikel 15 Algemene gebruiksregels

15.1 Gebruiksregels

Onder een verboden gebruik wordt verstaan:

 • a. het gebruik van vrijstaande bijbehorende bouwwerken voor directe bewoning;
 • b. het gebruik of laten gebruiken van gebouwen ten behoeve van een seksinrichting;
 • c. het gebruik van gronden en bouwwerken voor het opstellen, opslaan, deponeren, lozen c.q. storten van al dan niet bruikbare voorwerpen en materialen, puin en afvalstoffen, voer- of vaartuigen en machines;
 • d. het opslaan van (mest)stoffen buiten de gronden met de bestemming 'Agrarisch';
 • e. het gebruik van de gronden met de bestemming 'Wonen' voor doeleinden van detailhandel of nijverheid en/of een gebruik van beroeps- of bedrijfsmatige werk- en/of opslagruimten. De uitoefening van een vrij beroep aan huis is binnen de bestemming 'Wonen' toegestaan in gevallen waarbij:
  • 1. het gedeeltelijk gebruik van de woning voor de beoefening van aan huis verbonden beroep niet meer dan 1/3 van het bruto-vloeroppervlak van de woning beslaat, dit tot een maximum van 80 m2;
  • 2. de uitoefening van een beroep aan huis in de op het perceel aanwezige bijbehorende bouwwerken niet leidt tot aantasting van de in het bouwbesluit geëiste minimale oppervlakte aan huishoudelijke berging met dien verstande dat het maximum van 80 m2 in de woning en bijbehorende bouwwerken tezamen niet wordt overschreden;
  • 3. vooraf is aangetoond dat eventuele verkeersaantrekkende werking als gevolg van de vestiging van het aan huis verbonden beroep niet leidt tot verkeers-, parkeer-, geluiden stankoverlast;
  • 4. de activiteit die het aan huis verbonden beroep behelst niet vergunningplichtig is inzake de Wet milieubeheer. Wanneer de activiteit meldingsplichtig is inzake de Wet milieubeheer kan een aanvullend onderzoek naar akoestiek, milieu, externe veiligheid en verkeersaspecten worden verlangd.

15.2 Afwijken van de gebruiksregels

Het bevoegd gezag kan bij een omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in lid 15.2 onder e ten behoeve van beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten aan huis in die gevallen waarbij:

 • a. het gedeeltelijk gebruik van de woning voor de beoefening van een beroeps- en/of bedrijfsactiviteiten niet meer dan 1/3 van het bruto-vloeroppervlak van de woning beslaat, dit tot een maximum van 80 m2;
 • b. beroeps- en/of bedrijfsmatig gebruik van bijbehorende bouwwerken op het perceel niet tot aantasting leidt van de in het bouwbesluit geëiste minimale oppervlakte aan huishoudelijke berging, met dien verstande dat het maximum van 80 m2 aan beroeps- en/of bedrijfsruimte in de woning en bijbehorende bouwwerken tezamen niet wordt overschreden;
 • c. vooraf is aangetoond dat eventuele verkeersaantrekkende werking als gevolg van de afwijking niet leidt tot verkeers-, parkeer-, geluid- en stankoverlast;
 • d. de aard van het beroeps- en/of bedrijfsmatig gebruik niet vergunningplichtig is inzake de Wet milieubeheer. Wanneer de activiteit meldingsplichtig is inzake de Wet milieubeheer kan een aanvullend onderzoek naar akoestiek, milieu, externe veiligheid en verkeersaspecten worden verlangd.