direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

1.1 Aanleiding en doel

1.1 Aanleiding en doel

Het project IJsseluiterwaarden Olst betreft de herinrichting en natuurontwikkeling van de Welsumer- en Fortmonderwaarden. Dit project is onderdeel van het projectenprogramma genaamd Nadere Uitwerking Rivieren Gebied (NURG) van het ministerie van EL&I). De NURG is vastgesteld als uitwerking van de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra in 1991. Sindsdien staat NURG symbool voor het realiseren van nieuwe natuur in de uiterwaarden van de grote rivieren. Vanaf 1993 hebben meerdere ministeries samen gewerkt aan de realisatie van dit NURG-programma, waarbij naast het realiseren van nieuwe natuur ook een bijdrage wordt geleverd aan het verhogen van de veiligheid tegen overstromingen.

In december 2006 heeft het kabinet besloten om de bescherming tegen hoog water op een wettelijk vereist niveau te brengen en de ruimtelijke kwaliteit in het rivierengebied te verbeteren. Hiertoe is de Planologische Kernbeslissing (PKB) Ruimte voor de Rivier vastgesteld. Hierin is mede bepaald welke NURG-projecten tot lopende projecten in het kader van Ruimte voor de rivier kunnen worden gerekend. Het project IJsseluiterwaarden Olst is als autonome ontwikkeling opgenomen in de genoemde PKB.

Daardoor geldt de verplichting dat het uiterlijk in december 2015 een verlaging van 6-8 cm van het Maatgevend Hoog Water is gerealiseerd. De huidige plannen zijn erop gericht om een verlaging van 7,8 cm te bereiken, waarmee qua maatgeving aan het doel wordt voldaan.

De hiervoor bedoelde waterstanddaling, dat het hoofddoel van de PKB is, wordt bereikt door middel van de aanleg van geulen en door middel van uiterwaardvergravingen. Daarnaast wordt er gewerkt aan twee nevendoelen, te weten: de ontwikkeling van maximaal 450 hectare nieuwe natuur langs de IJssel, gericht op versterking van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) en Natura 2000-doelen en daarnaast de versterking van de ruimtelijke kwaliteit van het gebied, door onder meer het aanleggen van wandel- en fietsroutes.

Om het project mogelijk te maken is het noodzakelijk dat een nieuw bestemmingsplan wordt opgesteld, dat de aanleg van geulen, de uiterwaardvergravingen, de ontwikkeling van nieuwe natuur en de recreatieve paden en bouwwerken in planologisch-juridische zin mogelijk maakt. Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het gedeelte van het project dat op het grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe ligt.