direct naar inhoud van 1.4 MER-plicht
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

1.4 MER-plicht

De herinrichting van de uiterwaarden brengt milieueffecten met zich mee. Ter onderbouwing van de besluiten die nodig zijn om de herinrichting uit te voeren is de procedure voor milieueffectrapportage gevolgd. Een m.e.r.-procedure wordt doorlopen bij ingrijpende projecten om de milieueffecten een volwaardige plek te geven in de besluitvorming. In de milieueffectrapportage is een aantal alternatieven vergeleken en hier is een voorkeursalternatief uit naar voren gekomen. Dit voorkeursalternatief vormt de basis voor dit bestemmingsplan. De resultaten van de beoordeling moeten worden vastgelegd in een milieueffectrapport. Dit milieueffectrapport is als Bijlage 1 opgenomen bij dit bestemmingsplan. De plan-m.e.r.-procedure is gekoppeld aan dit bestemmingsplan. Het Milieueffectrapport (MER) is gelijktijdig met het ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Het MER is gelijktijdig met het bestemmingsplan vastgesteld.

Het plangebied zoals opgenomen in de m.e.r.-procedure bestaat globaal uit de uiterwaarden aan beide zijden van de IJssel tussen Olst en Veessen. Het projectgebied is oorspronkelijk gelegen in de gemeenten Olst-Wijhe (provincie Overijssel), Epe en Heerde (Provincie Gelderland). Dit bestemmingsplan heeft betrekking op het project IJsseluiterwaarden Olst op grondgebied van de gemeente Olst-Wijhe. De overige gebieden, worden in het kader van onderhavig bestemmingsplan, buiten beschouwing gelaten.