direct naar inhoud van 6.1 Juridische planopzet
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

6.1 Juridische planopzet

Dit bestemmingsplan is opgezet conform de Wet ruimtelijke ordening (Wro) en het Besluit ruimtelijk ordening (Bro). Voortvloeiende uit de Wro is het plan mede gebaseerd op de Standaard Vergelijkbare Bestemmingsplannen 2008 (SVBP).

Het juridisch plangedeelte bestaat uit de verbeelding en de planregels.

Op de verbeelding zijn bestemmingen toegekend aan de diverse aanwezige functies. Bij het opstellen van de verbeelding is gebruik gemaakt van de Grootschalige Basiskaart Nederland (GBKN). Het toekomstige gebruik is hierbij het uitgangspunt geweest. Gelet op de schaal van het plangebied, de

aanwezige functies en de zekerheid van de toekomstige ontwikkelingen, is gekozen voor bestemmingen op detailniveau.

Voor zover er geen wijzigingen verwacht worden in het toekomstige gebruik ten opzichte van het huidige gebruik, zijn de planregels uit het vigerende bestemmingsplan "Uiterwaarden" (GS d.d. 6 december 2005) en de herziening van dit plan (raad d.d. 25 januari 2007, GS 4 mei 2007) één-op-één overgenomen. In onderstaande afbeelding is te zien voor welke delen van het plangebied de regeling uit het bestemmingsplan "Uiterwaarden" en de herziening hiervan is overgenomen. Op deze gebieden zijn enkel dubbelbestemmingen opgenomen ter bescherming van de archeologische waarden en de waterstaatskundige waarden. De regelingen die hieraan verbonden zijn, zijn overigens al beleidsmatig vastgelegd.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301_0010.jpg"

Afbeelding 6.1: Gebieden waarvoor de vigerende regeling van toepassing blijft

De regels van het bestemmingsplan bestaan uit de volgende hoofdstukken:

  • Inleidende regels;
  • Bestemmingsregels;
  • Algemene regels;
  • Overgangs- en slotregels.