direct naar inhoud van 6.2 Planregels
Plan: Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011002002-0301

6.2 Planregels

6.2.1 Inleidende regels

Artikel 1 - Begrippen

Hierin worden de in de regels gebruikte begrippen gedefinieerd. Ze zijn alfabetisch gerangschikt met uitzondering van de begrippen "plan" en "bestemmingsplan Partiële herziening bestemmingsplan Uiterwaarden" die als eerste zijn genoemd.

Het doel van deze regels is om misverstanden of verschillen in interpretatie te voorkomen.

Artikel 2 - Wijze van meten

Dit is de handleiding voor de manier van meten van diverse in het plan bepaalde maten.

6.2.2 Bestemmingsregels

Artikel 3 - Agrarisch

Deze bestemming is toegekend aan het agrarisch bedrijf. De gronden binnen deze bestemming zijn bedoeld voor de agrarische bedrijfsvoering, inclusief tuin en erf.

Artikel 4 - Agrarisch met waarden - Landschap

De tot 'Agrarisch met waarden - Landschap' bestemde gronden zijn bestemd voor de uitoefening van agrarische bedrijvigheid zonder agrarische bedrijfsgebouwen met specifieke aandacht voor behoud, herstel en ontwikkeling van landschapswaarden. Om woningen te ontsluiten is een weg toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'weg'. Wandelroutes zijn toegestaan in gebieden die aangeduid zijn als 'pad'.

De aanwezige landschapswaarden worden beschermd door middel van een omgevingsvergunningenregeling voor werken en werkzaamheden. Dit heeft betrekking op activiteiten die niet zomaar mogen worden verricht, maar waarvoor eerst een vergunning is vereist.

Artikel 5 - Agrarisch met waarden - Natuur en landschap

De tot 'Agrarisch met waarden - Natuur en landschap' bestemde gronden zijn bestemd voor de uitoefening van agrarische bedrijvigheid zonder agrarische bedrijfsgebouwen met specifieke aandacht voor behoud, herstel en ontwikkeling van natuur- en landschapswaarden. Wandelroutes zijn toegestaan in gebieden die aangeduid zijn als 'pad'.

De aanwezige natuur- en landschapswaarden worden beschermd door middel van een omgevingsvergunningenregeling voor werken en werkzaamheden. Dit heeft betrekking op activiteiten die niet zomaar mogen worden verricht, maar waarvoor eerst een vergunning is vereist.

Artikel 6 - Natuur

Deze bestemming is gegeven aan de gronden die reeds een natuurfunctie hebben, of deze krijgen in het kader van de uitvoering van het project "IJsseluiterwaarden Olst". De gronden zijn bestemd voor de ontwikkeling, het behoud, beheer en/of herstel van natuurlijke en/of landschappelijke waarden (waaronder natte natuur), met eventueel daarbij behorende bouwwerken en voorzieningen. Een fiets-/voetgangersbrug over de geul is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'brug'. Wandelroutes zijn toegestaan in gebieden die aangeduid zijn als 'pad'.

Artikel 7 - Verkeer

De gebiedsontsluitingswegen met bijbehorende voorzieningen vallen binnen de bestemming ”Verkeer”. Voorzieningen ten behoeve van een veerpont zijn tevens toegestaan. Er zijn geen gebouwen toegestaan.

Artikel 8 - Water

De tot 'Water' bestemde gronden zijn bestemd voor (oppervlakte)water, waterberging en scheepvaart met bijhorende oevers en voorzieningen. Een fiets-/voetgangersbrug over de geul is toegestaan ter plaatse van de aanduiding 'brug'.

Artikel 9 - Wonen

Alle reeds aanwezige woningen met bijbehorende bijgebouwen en tuinen en erven zijn positief bestemd, omdat zij de uitvoerbaarheid van het plan niet in de weg staan. De toegestane oppervlaktes aan hoofd- en bijbehorende bouwwerken zijn op de verbeelding aangegeven.

Artikel 10 - Leiding - Gas (dubbelbestemming)

In het plangebied is een gasleiding aanwezig. Het is noodzakelijk deze te beschermen. Hiertoe is een dubbelbestemming opgenomen voor de leidingen en de bijhorende zones.

Artikel 11 - Waarde - Archeologie - Hoge verwachting (dubbelbestemming)

Ter bescherming van de mogelijk aanwezige archeologische waarden is een dubbelbestemming 'Waarde – Archeologie – Hoge verwachting' opgenomen ter plaatse van de op de gemeentelijke Archeologische Verwachtingskaart aangegeven hoge archeologische verwachtingswaarde, voor zover nog niet middels onderzoek is aangetoond dat de archeologische waarden niet (meer) te verwachten zijn.

De aldaar aanwezige waarden worden beschermd middels een omgevingsvergunningenregeling voor werken en werkzaamheden.

Artikel 12 - Waterstaat - Waterkering (dubbelbestemming)

De gronden binnen deze dubbelbestemming zijn mede bestemd voor dijken ten behoeve van de waterkering. Op deze gronden mag uitsluitend worden gebouwd indien en voor zover de belangen van de waterkering hierdoor niet worden geschaad.

Artikel 13 - Waterstaat - Waterstaatkundige functie (dubbelbestemming)

Ter bescherming van de waterstaatkundige functie van de IJssel en uiterwaarden is de dubbelbestemming waterstaatkundige functie opgenomen.

6.2.3 Algemene regels

Artikel 14 - Anti-dubbeltelregel

De anti-dubbeltelregel moet op grond van het Besluit ruimtelijke ordening worden opgenomen om bijvoorbeeld te voorkomen dat, wanneer volgens een bestemmingsplan bepaalde gebouwen en bouwwerken niet meer dan een bepaald deel van een bouwperceel mogen beslaan, het overgebleven terrein niet nog eens meetelt bij het toestaan van een ander gebouw of bouwwerk, waaraan een soortgelijke eis wordt gesteld.

Artikel 15 - Algemene gebruiksregels

In deze regels zijn vormen van verboden gebruik opgenomen die algemeen gelden voor alle bestemmingen, voor zover er geen voor de bestemming geldende specifieke gebruiksregels van toepassing zijn.

Artikel 16 - Algemene afwijkingsregels

In deze regels is aan het bevoegd gezag de bevoegdheid gegeven om af te wijken van bepaalde, in het bestemmingsplan geregelde, onderwerpen. Hierbij gaat het om afwijkingsregels die gelden voor alle bestemmingen in het plan. Deze regels zijn niet van toepassing, indien en voor zover er specifieke in de bestemming zelf geregelde afwijkingsregels van toepassing zijn. Ten slotte zijn de criteria voor de toepassing van deze afwijkingsregels hier opgenomen.

Artikel 17 - Werking wettelijke regelingen

In deze regel wordt geregeld dat wettelijke regelingen waarnaar verwezen wordt gelden voor zover deze golden op het moment van vaststelling van het plan.

6.2.4 Overgangs- en slotregels

Artikel 18 - Overgangsrecht

Het overgangsrecht is vastgelegd in de vorm zoals in het Besluit ruimtelijke ordening is voorgeschreven.

Artikel 19 - Slotregel

Deze regel bevat zowel de aanhalingstitel van de regels van het plan als de vaststellingsregel van het plan.