direct naar inhoud van Artikel 3 Gemengd
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

Artikel 3 Gemengd

Link naar de toelichting op de bestemming "Gemengd".

3.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Gemengd' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. dienstverlening;
 • b. atelier;
 • c. bed & breakfast;
 • d. wonen, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

met daaraan ondergeschikt:

 • e. nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen en water, waterhuishoudkundige voorzieningen, wegen en paden, tuinen, erven en parkeervoorzieningen.
3.2 Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Gemengd' is aan een aantal regels gebonden.

3.2.1 Hoofdgebouwen

Een hoofdgebouw mag:

 • a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. een maximale goot- en bouwhoogte hebben die niet hoger is dan de ter plaatse van de aanduiding 'maximale goot- en bouwhoogte (m)' aangegeven hoogte.
3.2.2 Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

Aan en uitbouwen en bijgebouwen mogen:

 • a. uitsluitend worden gebouwd op gronden ter plaatse van de aanduiding 'bijgebouwen';
 • b. op een afstand van minimaal 1,00 meter tot de zijdelingse perceelgrens worden gebouwd, tenzij in de perceelgrens wordt gebouwd;
 • c. een gezamenlijke oppervlakte hebben die niet groter is dan 70 m², met inachtneming van de volgende regels:
  • 1. de gezamenlijke oppervlakte van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bedraagt maximaal 50% van de oppervlakte van het achter de voorgevel van het hoofdgebouw en het verlengde daarvan gelegen gedeelte van het bouwperceel;
  • 2. in afwijking van het bepaalde hiervoor mag de gezamenlijke oppervlakte meer bedragen dan 50%, mits de oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen samen maximaal 20 m² bedraagt;
  • 3. bij de berekening van de gezamenlijke oppervlakte wordt de oppervlakte van de aan- en uitbouwen en bijgebouwen, die is gelegen binnen het bouwvlak tussen het verlengde van de zijgevels van het hoofdgebouw, niet meegerekend;
 • d. een goothoogte hebben die niet groter is dan 3,00 meter, of niet groter dan de bouwhoogte van de vloer van de eerste verdieping van het hoofdgebouw, als deze groter dan 3,00 meter is;
 • e. als het om vrijstaande bijgebouwen gaat een goothoogte hebben die niet groter is dan 3,00 meter en een bouwhoogte die niet groter is dan 5,00 meter.
3.2.3 Andere bouwwerken
 • a. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben;
 • b. palen en masten mogen een bouwhoogte van maximaal 5,00 meter hebben;
 • c. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte van maximaal 3,00 meter hebben.
3.3 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Gemengd' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

 • a. worden gebruikt voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf, als:
  • 1. het bedrijfsvloeroppervlak voor een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf meer bedraagt dan 193 m²;
  • 2. er horeca of detailhandel plaatsvindt, behalve als die verkoop beperkt en ondergeschikt is aan de uitoefening van de bedrijfsmatige activiteiten;
  • 3. niet wordt voorzien in voldoende parkeergelegenheid;
  • 4. het gebruik een nadelige invloed heeft op de afwikkeling van het verkeer;
  • 5. één van de bewoners van de woning niet de eigenaar / bedrijfsleider is van het bedrijf;
 • b. worden gebruikt voor meer dan 1 woning.
3.4 Afwijken van de gebruiksregels
3.4.1 Bevoegdheid

Met een omgevingsvergunning kan worden afgeweken van het bepaalde in lid 3.3 sub b. in die zin dat de gronden en bouwwerken worden gebruikt voor maximaal 2 woningen.

3.4.2 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning kan slechts worden verleend indien hierdoor geen wezenlijke afbreuk wordt gedaan aan:

 • a. het straat- en bebouwingsbeeld;
 • b. de woonsituatie;
 • c. de milieusituatie;
 • d. de verkeersveiligheid;
 • e. de gebruiksmogelijkheden van de aangrenzende gronden.