direct naar inhoud van 2.1 Gemengd
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

2.1 Gemengd

In het plangebied ligt de bestemming "Gemengd" op het voormalige landhuis. De bestemming is bedoeld voor het behoud van de gemengde functie op bepaalde gronden en in gebouwen. Bij de gemengde functie in dit plangebied wordt specifiek een combinatie van dienstverlening, een atelier en wonen bedoeld.

2.1.1 Functionele mogelijkheden

De bestemming staat het gebruik van de gronden en bebouwing voor dienstverlening, een atelier en wonen toe. De woonfunctie mag daarnaast gecombineerd worden met een aan-huis-verbonden-beroep. Ondergeschikt zijn daarbij passende en horende functies toegestaan, bijvoorbeeld: nutsvoorzieningen, groenvoorzieningen, tuinen en parkeervoorzieningen.

Om te voorkomen dat de functie van het aan-huis-verbonden beroep de overhand neemt en voorbij gegaan wordt aan het doel van de bestemming, zijn hieraan een aantal beperkingen gebonden. Deze geven onder meer afmetingen die maximaal voor het aan-huis-verbonden beroep mogen worden gebruikt.

Een overschrijding van de woningbouwcontingenten wordt binnen deze bestemming voorkomen door binnen de bestemming maximaal één woning toe te staan.

2.1.2 Bouwmogelijkheden

Hoofdgebouwen

Voor het landhuis geldt dat dit een rijksmonument is. Eventuele bouwmogelijkheden worden sterk bepaald door de Monumentenwet. Op de verbeelding van het plan zijn het bouwvlak, de maximale goot- en bouwhoogte aangeduid. De hoofdgebouwen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd en mogen niet hoger dan de aangeduide maximale goot- en bouwhoogte. Door deze regeling kan het bestaande ruimtelijke beeld behouden blijven.

Aan- en uitbouwen en bijgebouwen

In principe is de bouw van aan- en uitbouwen en bijgebouwen bij het hoofdgebouw uitgesloten. Een uitzondering hierop vormen gronden die zijn aangeduid met 'bijgebouwen', daar mogen dergelijke bouwwerken wel worden geplaatst. Dergelijke bouwwerken, bijvoorbeeld een fietsenschuur, worden daardoor mogelijk worden.

Om te voorkomen dat een te dicht bebouwingsbeeld ontstaat, is de maatvoering van dit type bebouwing beperkt in de regels van de bestemming. Hier geldt dat de oppervlakte maximaal 70 m2 mag bedragen. Daarbij geldt bovendien een maximaal bebouwingspercentage van 50% van de oppervlakte van het achtererf. Ook de goothoogte en bouwhoogte zijn beperkt. Hierdoor blijft deze bebouwing ruimtelijk ondergeschikt aan de hoofdgebouwen. De regels zijn afgestemd met de bouwregels van dergelijke bouwwerken bij (half)vrijstaande woningen.

Wanneer bebouwing op dit moment al groter is dan de genoemde afmetingen, dan mogen deze blijven bestaan. Hierdoor kan de bestaande situatie behouden blijven.

Andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. De mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht zijn meegenomen in de regeling. Daarnaast is met deze regeling aangesloten bij de standaard van de gemeente Olst-Wijhe.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet hoger zijn dan 1,00 meter. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Specifiek zijn ook palen en masten genoemd. Deze mogen maximaal 5,00 meter hoog worden. Dit kunnen bijvoorbeeld vlaggenmasten zijn.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 3,00 meter hoog zijn. Wanneer een dergelijk bouwwerk deze hoogte heeft, is de impact op de omgeving klein.

2.1.3 Flexibiliteitsbepalingen

Binnen de bestemming is het mogelijk met een omgevingsvergunning af te wijken van de gebruiksregels. Daarbij wordt het mogelijk gemaakt om in het landhuis niet een, maar twee woningen te realiseren. Voordat de vergunning verleend wordt, moet deze getoetst worden aan de opgenomen toetsingscriteria.