direct naar inhoud van 4.4 Archeologie en cultuurhistorie
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

4.4 Archeologie en cultuurhistorie

De bestaande archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied kunnen een uitwerking hebben op de ontwikkeling van het plangebied. Deze aspecten kunnen daarom ook invloed hebben op de uitgangspunten van dit bestemmingsplan.

Archeologie

Uit een analyse van de gemeentelijke archeologische kaart blijkt dat voor de ontwikkeling in het plangebied een archeologisch onderzoek noodzakelijk is. Voor een ontwikkelingsgebied groter dan 100 m2 en grondwerkzaamheden dieper dan 0,50 meter is een onderzoek verplicht. Dit geldt voor gebieden met een hoge archeologische verwachtingswaarde, zoals het plangebied.

Cultuurhistorie

In het plangebied zijn enkele cultuurhistorische waarden aanwezig. Daarbij gaat het in eerste instantie om het landhuis aan het plein. Dit is de voormalige buitenplaats Wijhe Zicht, dat is aangewezen als rijksmonument. Dit pand behoeft in het bestemmingsplan geen specifieke bescherming. Rijksmonumenten worden beschermd via de Monumentenwet en gemeentelijke monumenten via de Monumentenverordening Olst-Wijhe.

Een andere karakteristieke waarde in het plangebied is het koetshuis aan de Oranjelaan. Dit pand heeft geen specifieke bescherming, omdat het niet officieel is aangewezen als rijksmonument.

Onderzoek

Voor het plangebied is in 2012 een archeologisch vooronderzoek uitgevoerd. Dit vanwege de hoge archeologische verwachtingswaarde in het plangebied. In dat onderzoek is aandacht besteed aan de archeologische en cultuurhistorische waarden in het plangebied. Het archeologisch vooronderzoek richt zich op dat deel van het plangebied waar bodemingrepen gaan plaatsvinden, bij het cultuurhistorisch onderzoek is gekeken naar het gehele plangebied.

Uit het onderzoek blijkt dat door de realisatie van Park Wijhezicht waarschijnlijk geen archeologische resten worden verstoord. De bovengrond van het plangebied is verstoord. Bovendien is het plangebied door de eeuwen heen een weinig aantrekkelijke vestigingsplaats geweest. Het plangebied kent wel elementen die het karakter van het park bepalen en daarmee cultuurhistorisch waardevol genoemd kunnen worden. Het gaat daarbij om de:

  • monumentale bomen;
  • relatie tussen het landhuis Wijhe Zicht en het park;
  • vijverpartij;
  • symmetrische opzet;
  • open ruimte ten noorden van het landhuis.

Het behoud en de versterking van de relatie tussen de verschillende elementen wordt in het onderzoek aanbevolen. In het stedenbouwkundig plan is hier al op ingegaan. De cultuurhistorische waarden worden in dit bestemmingsplan waar nodig en mogelijk vastgelegd. Dit gebeurt onder meer door de zichtlijnen naar het landhuis vast te leggen.