direct naar inhoud van Artikel 9 Wonen - Woongebouw
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

Artikel 9 Wonen - Woongebouw

Link naar de toelichting op de bestemming "Wonen - Woongebouw".

9.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Wonen - Woongebouw' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. het wonen in gestapelde vorm, al dan niet in combinatie met een aan-huis-verbonden beroep of bedrijf;

met daaraan ondergeschikt:

 • b. tuinen en erven.
9.2 Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Wonen - Woongebouw' is aan een aantal regels gebonden.

9.2.1 Hoofdgebouwen

Een hoofdgebouw mag:

 • a. niet buiten gronden ter plaatse van de aanduiding 'bouwvlak' worden gebouwd;
 • b. ter plaatse van de aanduiding 'maximum aantal wooneenheden' niet meer wooneenheden hebben dan het aangegeven aantal;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'maximale bouwhoogte (m)' een bouwhoogte hebben die niet groter is dan de aangegeven hoogte;
 • d. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - terugliggende bouwlaag':
  • 1. een terugliggende vierde bouwlaag met een afstand tot de bouwgrens van ten minste 1,50 meter hebben, waarbij geldt dat de vierde bouwlaag van het hoofdgebouw niet terugliggend hoeft te zijn aan de zijde waar de hoofdentree wordt gerealiseerd; of
  • 2. worden voorzien van een kap, waarbij geldt dat het hoofdgebouw aan de zijde waar de hoofdentree wordt gerealiseerd niet hoeft te worden voorzien van een kap;
 • e. in afwijking van sublid c ter plaatse van de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende kapvorm' een bouwhoogte van 12,50 m hebben indien het hoofdgebouw wordt voorzien van:
  • 1. een terugliggende bouwlaag met een afstand van ten minste 1,50 meter tot de bouwgrens, waarbij geldt dat de terugliggende bouwlaag alleen mag worden gerealiseerd als de hoogte van de gevel aan de bouwgrens waarvan wordt teruggerooid niet meer dan 7,00 m bedraagt; of
  • 2. een kap, waarbij geldt dat de goothoogte niet meer dan 7,00 m mag bedragen en dat de nokrichting van de kap evenwijdig aan de weg zal zijn gericht;
 • f. Ter plaatse van de aanduiding 'nokrichting' zal een hoofdgebouw worden voorzien van een dak met een nokrichting haaks op de weg.
9.2.2 Andere bouwwerken
 • a. een erf- en terreinafscheiding mag:
  • 1. een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben als deze zich vóór de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een gebouw en het verlengde daarvan bevindt;
  • 2. een bouwhoogte van maximaal 2,00 meter hebben in andere gevallen;
 • b. er mogen geen overkappingen worden gebouwd;
 • c. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte hebben van maximaal 6,00 meter.
9.3 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Wonen - Woongebouw' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden en bouwwerken mogen niet:

 • worden gebruikt zonder realisatie en instandhouding van de terrein- en erfafscheiding, zoals weergegeven in Bijlage 2 van de toelichting.