direct naar inhoud van 2.7 Wonen - Woongebouw
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: onherroepelijk
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0401

2.7 Wonen - Woongebouw

De bestemming "Wonen - Woongebouw" heeft tot doel woningen in gestapelde vorm (appartementengebouwen) mogelijk te maken.

2.7.1 Functionele mogelijkheden

De hoofdfunctie van de bestemming is wonen in de vorm van gestapelde woningen (appartementengebouwen / meergezinswoningen). Het aantal woningen is in de verbeelding aangeduid, omdat dit per gebouw verschilt. Daarnaast zijn tuinen, erven en parkeervoorzieningen mogelijk. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de gronden met deze bestemming mogelijk.

2.7.2 Bouwmogelijkheden

Hoofdgebouwen

Op de verbeelding van het plan zijn het bouwvlak en de maximale bouwhoogte aangeduid. De gebouwen en overkappingen moeten binnen het bouwvlak worden gebouwd en mogen niet groter dan de aangeduide maximale bouwhoogte. Hier geldt dus geen maximale goothoogte en is een plat dak toegestaan. Hierdoor kan het gewenste ruimtelijke beeld gerealiseerd worden.

Voor het appartementengebouw in het park is een specifieke regeling opgenomen waarbij de bovenste bouwlaag terug ligt ten opzichte van de daaronder gelegen bouwlagen. Hiervoor is in de verbeelding een regeling gekoppeld aan de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - terugliggende bouwlaag'. De vierde bouwlaag hoeft, ter plaatse van de hoofdentree van het gebouw (richting Wijhezicht) echter geen terugliggende bouwlaag of kap te hebben. Op die manier is het mogelijk op een trappenhuis tot en met de vierde bouwlaag aan te leggen. De regels bieden hiervoor een uitzondering.

Bij het appartementengebouw aan het plein is ook een specifieke regeling opgenomen voor de bovenste bouwlaag. Daar waar de aanduiding 'specifieke bouwaanduiding - afwijkende kapvorm' is opgenomen kan behalve van een plat dak, ook sprake zijn van een kapvorm of een terugliggende extra bouwlaag.

Wanneer sprake is van een kapvorm, worden een maximale goot- en bouwhoogte aangehouden van respectievelijk 7,00 en 12,50 meter. De nokrichting is daarbij evenwijdig aan de weg.

Wanneer sprake is van een terugliggende bovenste bouwlaag, dan moet deze 1,5 meter van de bouwgrens (van het bouwvlak) liggen. Op dat moment geldt voor de gevels in de bouwgrens een maximale hoogte van 7,00 meter. Voor de terugliggende bovenste bouwlaag geldt een bouwhoogte van 12,50 meter. Door deze regeling is het beeld van de bebouwing ogenschijnlijk lager dan deze in werkelijkheid is.

Andere bouwwerken

Voor de andere bouwwerken is bij deze bestemming een algemene regeling opgenomen. De mogelijkheden met betrekking tot vergunningvrij bouwen, zoals dit opgenomen is in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en het Besluit omgevingsrecht zijn meegenomen in de regeling. Daarnaast is met deze regeling aangesloten bij de standaard van de gemeente Olst-Wijhe.

Het gaat bij andere bouwwerken in dit geval om erf- en terreinafscheidingen en overige andere bouwwerken. Overkappingen zijn daarbij uitgesloten.

De erf- en terreinafscheidingen mogen voor de voorgevel of een naar de weg gekeerde zijgevel van een hoofdgebouw niet groter zijn dan 1,00 meter. In andere gevallen mag het maximaal 2,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met het ruimtelijk beeld van het perceel.

Overige andere bouwwerken mogen ten hoogste 6,00 meter hoog zijn. Daarbij gaat het bijvoorbeeld om lichtmasten. Wanneer een dergelijk bouwwerk 6,00 meter hoog wordt, is de impact op de omgeving klein.