direct naar inhoud van Artikel 4 Groen
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

Artikel 4 Groen

Link naar de toelichting op de bestemming "Groen".

4.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Groen' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. groenvoorzieningen;
 • b. evenementen, ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein';
 • c. kunstobjecten;
 • d. de bescherming en het behoud van het zicht op Landhuis Wijhezicht, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - zichtlijn';
 • e. het behoud en opwaarderen van de groenstructuur van het gebied;

met daaraan ondergeschikt:

 • f. nutsvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, ontsluitingswegen en paden, erven en terreinen.
4.2 Bouwregels

Het bouwen op de gronden met de bestemming 'Groen' is aan een aantal regels gebonden.

4.2.1 Gebouwen en overkappingen

Op of in deze gronden mogen geen gebouwen en overkappingen worden gebouwd.

4.2.2 Andere bouwwerken
 • a. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - zichtlijn', mag een ander bouwwerk een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben;
 • b. een erf- en terreinafscheiding mag een bouwhoogte van maximaal 1,00 meter hebben;
 • c. een sirenemast mag een bouwhoogte van maximaal 15,00 meter hebben;
 • d. een overig ander bouwwerk mag een bouwhoogte van maximaal 5,00 meter hebben.
4.3 Specifieke gebruiksregels

Het gebruik van de gronden en bouwwerken met de bestemming 'Groen' is aan een aantal beperkingen gebonden.

De gronden mogen niet:

 • a. worden gebruikt voor parkeren;
 • b. worden gebruikt voor opgaande beplanting die het zicht op Landhuis Wijhezicht kunnen belemmeren, ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - zichtlijn';
 • a. niet worden gebruikt voor evenementen, met uitzondering ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein' waar de gronden en bouwwerken 5 keer per jaar mogen worden gebruikt voor evenementen, waarbij een evenement maximaal 5 dagen mag duren.
4.4 Omgevingsvergunning voor het uitvoeren van een werk, geen bouwwerk zijnde, en van werkzaamheden
4.4.1 Vergunningplicht

Voor de volgende werken, geen bouwwerken zijnde, en werkzaamheden is een omgevingsvergunning vereist:

 • a. het verwijderen, kappen of rooien van bomen of andere opgaande beplanting;
 • b. het dempen van watergangen;
 • c. ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - zichtlijn' het planten van bomen of andere opgaande beplanting.
4.4.2 Uitzondering

Het bepaalde in lid 4.4.1 is niet van toepassing op werken en werkzaamheden die:

 • a. het normale onderhoud en beheer ten dienste van de bestemming betreffen;
 • b. worden uitgevoerd in het kader van het realiseren van de bestemming;
 • c. reeds in uitvoering zijn op het moment van het van kracht worden van dit bestemmingsplan.
4.4.3 Toetsingscriteria

De omgevingsvergunning wordt slechts verleend indien geen onevenredige afbreuk wordt gedaan aan de groenstructuur en de ecologische waarden van het gebied en ter plaatse van de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - zichtlijn' aan het zicht op Landhuis Wijhezicht.