direct naar inhoud van 2.2 Groen
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

2.2 Groen

Het doel van de bestemming "Groen" is het behoud, het herstel, de ontwikkeling en het beheer van de parken in het plangebied. Een belangrijk doel in deze bestemming is daarnaast het vrijhouden van de zichtlijnen door de parken.

2.2.1 Functionele mogelijkheden

De hoofdfunctie zijn groenvoorzieningen. Het gaat daarbij om grotere groenstructuren die een ruimtelijk en/of functioneel belang hebben. In het plangebied valt het park in het noorden van het plangebied hieronder. De zichtlijnen door de groengebieden heen zijn specifiek aangeduid, zodat het zicht op het Landhuis Wijhezicht behouden blijft. In het hele park zijn kunstobjecten en straatmeubilair toegestaan.

Specifiek is opgenomen dat evenementen mogelijk zijn, ter plaatse van de aanduiding 'evenemententerrein'. In de specifieke gebruiksregels is een beperking van het aantal evenementen aangegeven. Dit heeft te maken met het voorkomen van veiligheidsrisico's en overlast voor de omgeving. De overige regels voor de evenementen zijn opgenomen in de Algemene van de gemeente en het Geluidbeleid bij horeca en .

Andere, bij de hoofdfunctie horende voorzieningen, zijn ondergeschikt ook mogelijk binnen de bestemming. Daarbij gaat het om nutsvoorzieningen, water, waterhuishoudkundige voorzieningen, ontsluitingswegen en paden, erven en terreinen. Door het toestaan van deze functies is flexibiliteit in het gebruik van de groenstructuren mogelijk.

2.2.2 Bouwmogelijkheden

Binnen de bestemming zijn gebouwen en overkappingen niet toegestaan. Wel mogen andere bouwwerken worden gebouwd, waarbij het gaat om erf- en terreinafscheidingen, speelvoorzieningen en overige andere bouwwerken.

De erf- en terreinafscheidingen mogen maximaal 1,00 meter hoog zijn. Dit heeft te maken met de beveiliging van betreffende gebieden en gebruikers van die gebieden. Overige andere bouwwerken mogen maximaal 5,00 meter hoog zijn. De masten voor het Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (sirenemast) mogen een hoogte hebben van maximaal 15,00 meter. Deze mast is nabij het landhuis aanwezig en nodig is voor de veiligheid. Dit is afgestemd op de bestaande situatie.

Uitzondering op deze regels vormen de gronden gelegen onder de aanduiding 'specifieke vorm van waarde - zichtlijn'. Op deze gronden mogen de bouwwerken, ongeacht de hiervoor genoemde afmetingen, niet hoger worden dan 1,00 meter.

2.2.3 Omgevingsvergunning

Voor de hele bestemming geldt dat voor het verwijderen, kappen of rooien van bomen en opgaande begroeiing en het dempen van watergangen een omgevingsvergunning nodig is. Het behoud van de hoofdstructuur van het park is hiermee vastgelegd.

Voordat de omgevingsvergunning verleend wordt, moet getoetst worden aan de criteria die zijn opgenomen bij de omgevingsvergunning. Bij de criteria is specifieke aandacht voor het behoud van verblijfplaatsen van de aanwezige beschermde soorten.

De omgevingsvergunningplicht geldt niet op het moment dat er sprake is van in de regels opgenomen uitzonderingen. Het gaat daarbij bijvoorbeeld om werken en werkzaamheden voor het normale onderhoud en beheer.