direct naar inhoud van 3.5 Groen
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

3.5 Groen

3.5.1 Ruimtelijke en functionele structuur
3.5.1.1 Bestaande situatie

In het plangebied is het park de belangrijkste en grootste groenstructuur. Het park heeft historisch gezien een belangrijke functie. In de loop der jaren is dit volledig verdwenen. De gebruikswaarde is gering. De paden worden gebruikt als doorgaande routes voor fietsers van Wijhezicht naar de Stationsweg.

Het park bestaat afwisselend uit lager en hoger groen; grasland met bebossing, solitairen en struweel. Het park is ge├źnt op een ruige landschappelijke stijl met een gevarieerde bloemrijke en kruidenrijke beplanting. De bomen zijn veelal oud en behoudenswaardig, dit met uitzondering van enkele zieke bomen aan de Oranjelaan. Het gebruik van het park is op dit moment extensief.

Oostelijk van de Oranjelaan ligt het park bij Weijtendaal. Dit bestaat vooral uit laag groen (grasland) met solitairen en struweel.

Zuidelijk in het plangebied zijn op en langs het bestaande plein struweel, boomsingels en kleine groepen bomen aanwezig. De boomsingel langs de Oranjelaan is vanwege de ruimtelijke functie behoudenswaardig.

Naast de ruimtelijk structurerende functie kan het groen ook ecologische waarden hebben. In het plangebied zijn echter geen aangewezen ecologisch.

3.5.1.2 Gewenste situatie

In het plangebied wordt het park versterkt en krijgt het een prominente plek binnen Wijhe. Wel worden voorzieningen getroffen waardoor een intensiever gebruik mogelijk is. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld het toevoegen van kunstwerken, meubilair en het mogelijk maken van evenementen. Ter voorkoming van mogelijke overlast, is voor de evenementen een beperkt gebied aangewezen; ten noorden van het landhuis.

Een deel van het bestaande park wordt in de nieuwe situatie gebruikt voor de realisatie van de parkvilla en de rijwoningen. Daarnaast worden langs het plein enkele groenstructuren opgeheven voor de realisatie van de plein-appartementen en een nieuw parkeerterreintje. Eventueel aanwezige bomen op die plaatsen worden gerooid. Daarnaast worden nieuwe bomen geplant om bestaande historische groenstructuren verder te versterken en een relatie te maken tussen het park noordelijk van het landhuis en het park bij Weijtendaal. Het park zelf wordt verder zo weinig mogelijk aangetast. In het park wordt de gebruiksfunctie versterkt door aanleg van nieuwe paden en wijziging van bestaande padenstructuur. Door de nieuwe en gewijzigde paden wordt het mogelijk een ommetje te maken door het park.

In het park is het wenselijk om zichtlijnen vrij te houden van bebouwing en beplanting. Hierdoor vormen de drie beeldbepalende elementen (landhuis, parkvilla en bebouwing weijtendaal) - samen met het park - een waardevol gebied binnen Wijhe. De zichtlijnen zijn aangegeven in de vastgestelde beeldkwaliteitsplan voor het plangebied. De zichtlijnen bieden vanaf het omliggende gebied zicht op het park of op speciale functies in het park, waaronder het landhuis.

Ook op en rond het plein worden nieuwe bomen geplant. Deze bomen versterken onder andere de zichtas naar het landhuis vanaf de Langstraat. De exacte invulling hiervan staat nog niet vast, wel is in het stedenbouwkundig een aanzet voor de inrichting gedaan.

3.5.2 Beleid groen

Geldend beleid kan, aanvullend op de gewenste ontwikkeling, uitgangspunten bieden voor groen. De Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008) vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling in het plangebied. Deze beleidsstukken geven geen extra uitgangspunten voor de functie groen in het plangebied. De stukken zijn al vertaald in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan. Verder zijn er voor dit bestemmingsplan geen aanvullende uitgangspunten uit andere beleidsstukken dan genoemd.

3.5.3 Uitgangspunten bestemmingsplan groen
  • Het behoud van de bestaande groenstructuur van het park is in dit bestemmingsplan mogelijk gemaakt;
  • Het behoud van (verblijfplaatsen van) in het plangebied aanwezige beschermde flora- en faunasoorten is geregeld;
  • De bestaande groenstructuur mag aangepast worden ter plaatse van de zichtlijnen;
  • Kunstwerken, straatmeubilair en evenementen zijn mogelijk gemaakt. Waarbij voor evenementen een beperkt gebied is aangeduid, ter voorkoming van geluidsoverlast;
  • Nieuwe groenstructuren zijn langs de straten en op het plein mogelijk gemaakt;
  • Ondergeschikt zijn wegen en paden in de groenstructuren mogelijk.