direct naar inhoud van 3.6 Water
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

3.6 Water

3.6.1 Ruimtelijke en functionele structuur

In de huidige situatie zijn in het park bij het landhuis en bij Weijtendaal kleinere waterpartijen en -lopen aanwezig. Deze worden extensief gebruikt en zijn hoofdzakelijk ruimtelijk structurerend bedoeld. In de nieuwe situatie worden deze uitgebreid. In eerste instantie worden beide groengebieden daardoor ruimtelijk meer een gebied. Daarnaast dient de uitbreiding van het oppervlaktewater voor extra opvang van water. Dit is nodig omdat de hoeveelheid verharding en bebouwing in het plangebied toeneemt en een compensatie daarvan in oppervlaktewater nodig is.

3.6.2 Beleid water

Geldend beleid kan, aanvullend op de gewenste ontwikkeling, uitgangspunten bieden voor water. De Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008) vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling in het plangebied. Deze beleidsstukken geven geen extra uitgangspunten voor de functie water in het plangebied. De stukken zijn al vertaald in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan.

De wateropgave blijft constant aandacht vragen en water is een belangrijk ordenend principe. Dit bestemmingsplan sluit voor dit aspect, naast de genoemde beleidsstukken, aan bij het beleid van het Waterschap Groot Salland.

In de gehele gemeente geldt het principe vasthouden-bergen-afvoeren. De bestaande waterpartijen en -lopen in het plangebied zijn van belang voor de opvang van water. Daarnaast zijn kleinere watergangen aanwezig die van belang kunnen zijn voor de afwatering van het gebied. Deze hebben ook een ruimtelijk structurerend belang en versterken. Door vergroting van de waterpartijen bij het Weijtendaal, wordt de waterbergende functie in het plangebied vergroot.

Tot slot kunnen de waterpartijen en -lopen een ecologisch belang hebben. In het plangebied zijn echter geen aangewezen ecologische gebieden bekend.

3.6.3 Uitgangspunten bestemmingsplan water
  • Vanwege het ruimtelijk en waterhuishoudkundig belang, heeft het water een eigen bestemming;
  • De ligging van de nieuwe waterpartijen is nog niet volledig vast; flexibiliteit in de begrenzing ervan is, mits ondergeschikt, wenselijk;
  • Het water wordt extensief gebruikt. Bouwwerken als vissteigers en bruggen zijn toegestaan, mits niet te grootschalig;
  • Gebouwen zijn niet toegestaan.