direct naar inhoud van 4.2 Water
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

4.2 Water

In het kader van de ontwikkelingen in het plangebied, moet een watertoets worden uitgevoerd. De watertoets is verplicht bij ruimtelijke plannen en besluiten. Het doel daarvan is de waterhuishoudkundige doelstellingen en waterschapsbelangen mee te wegen in de planvorming. Het plangebied ligt in het beheersgebied van het waterschap Groot Salland. Bij dit waterschap is dan ook een watertoets aangevraagd.

In het kader van het vooroverleg (artikel 3.1.1. van het Besluit ruimtelijke ordening) heeft het Waterschap geadviseerd op het plan. De resultaten daarvan zijn opgenomen in de Reactienota overleg in de bijlagen. Bij die brief heeft het Waterschap een Standaard waterparagraaf gevoegd. Het Waterschap heeft in haar overlegreactie getoetst aan deze standaard.

Uit het advies van het Waterschap blijkt dat zij een waterhuishoudingsplan voor de ontwikkelingen in het plangebied aanbevelen. Daarnaast geeft zij aan dat rond de westelijke vijver een obstakelvrije zone gewenst is, in verband met het onderhoud ervan. De westelijke vijver krijgt in de nieuwe situatie een opvangfunctie voor overtollig regenwater. In dit bestemmingsplan is rekening gehouden met het water en de (toekomstige) functie daarvan. Overige door het waterschap genoemde aspecten zijn vooral van belang bij de uitvoering van het plan.