direct naar inhoud van 4.1 Milieuaspecten
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

4.1 Milieuaspecten

De milieuaspecten, bijvoorbeeld rond bedrijven, zijn in veel gevallen sterk bepalend voor de mogelijke aanwezigheid en ontwikkeling van woonfuncties. De milieuaspecten die behandeld worden zijn: bedrijven en milieuzonering, geluid en bodem.

4.1.1 Bedrijven en milieuzonering

De nieuwe woningen mogen geen hinder ondervinden van bedrijven in de omgeving van het plangebied. Daarnaast mogen de woningen in de omgeving van het plangebied geen hinder ondervinden van nieuwe functies in het plangebied.

Woningen in de omgeving van het plangebied ondervinden geen hinder van de ontwikkelingen in het plangebied. In het plangebied komen in de nieuwe situatie geen bedrijven en instellingen voor die hinderzones hebben. Het gaat immers hoofdzakelijk om de nieuwbouw van woningen.

In de omgeving van het plangebied zijn wel bedrijven aanwezig die invloed kunnen hebben op de woningbouw in het plangebied. In de directe omgeving is de supermarkt aan de Oranjelaan hiervan een voorbeeld. Op wat grotere afstand liggen onder meer een timmerwerkplaats (Nieuwendijk 13), een autoschadebedrijf (Nieuwendijk 39) en een vleeswaren- en vleesconservenfabriek (Jan Meesterweg 2).

Onderzoek

De invloed van de genoemde bedrijven op de ontwikkeling in het plangebied is beoordeeld. Bij de beoordeling is gekeken naar de milieucategorie├źn en daarbij horende grootste afstanden. De verwachting is dat de bedrijven geen hinder opleveren voor de ontwikkeling in het plangebied.

  • De timmerwerkplaats (Nieuwendijk 13) heeft een categorie 3.1 met een grootste afstand van 50 meter, gebaseerd op geluid. Deze contour valt over de geluidgevoelige functies in het plangebied heen, maar de verwachting is dat dit geen hinder oplevert. In de praktijk is namelijk meer sprake van hobbymatige dan van bedrijfsmatige activiteiten. Bovendien bevindt het pand zich in het gemengde gebied van het dorpscentrum, een reductie van een categorie (naar cat. 2) is op zijn plaats (voor het aspect geluid).
  • Het autoschadebedrijf (Nieuwendijk 39) heeft een categorie 3.2 met een grootste afstand van 100 meter op basis van geluid. Deze contour valt over de geluidgevoelige functies in het plangebied heen. De verwachting is echter dat ook deze bedrijfsmatige activiteiten geen hinder opleveren. Tussen het bedrijf en het grootste deel van het plangebied is al bebouwing aanwezig. Deze bebouwing heeft een afschermende functie voor geluid. Daarnaast is rond het bedrijf sprake van een gemengd gebied, waardoor een reductie van de categorie naar 3.1 mogelijk is (voor het aspect geluid).
  • De vleesconservenfabriek (Jan Meesterweg 2) heeft een milieucategorie 3.2 met een grootste afstand van 100 meter. Deze contour is bepaald door de aspecten geur en geluid. Dit bedrijf heeft naar verwachting geen invloed op de ontwikkeling in het plangebied. Het bedrijf ligt op een afstand van ruim 200 meter van de gewenste gevoelige functies in het plangebied.

Bedrijven met een milieucategorie 1 en 2 zijn over het algemeen goed verenigbaar met woningen. De in dit bestemmingsplan gehanteerde categorisering komt uit in de VNG-publicatie Bedrijven en milieuzonering van 2009.

4.1.2 Geluid

Het is van belang dat de nieuw bewoners van het plangebied geen geluidhinder ondervinden van verkeer, spoorwegen, industrielawaai en evenementengeluid. Voor de ontwikkeling in het plangebied is wegverkeerslawaai en evenementengeluid van belang.

Spoorweglawaai is niet van belang, omdat het plangebied ruim buiten de wettelijke geluidszone van het spoor Zwolle - Deventer ligt. De geluidzone is 200 meter, het plangebied ligt op ruim 300 meter van het spoor. Industrielawaai is niet van toepassing, omdat het plangebied niet binnen vastgestelde zones van gezoneerde bedrijven ligt. De Wet geluidhinder is het toetsingskader voor het wegverkeerslawaai, industrielawaai en spoorweglawaai.

4.1.2.1 Wegverkeerslawaai

De hinder van wegverkeerslawaai moet getoetst worden. Een deel van de nieuwe woningen ligt binnen de wettelijke geluidzone van de Rijksstraatweg (N337). Deze zone is vastgelegd op 250 meter, omdat de Rijksstraatweg een buitenstedelijke weg met twee rijstroken is. De wegen in en direct rond het plangebied hebben geen wettelijke zone, zij maken deel uit van de 30 km-zone.

Onderzoek

Voor de locatie van het plangebied is een akoestisch onderzoek aanwezig. Dit onderzoek is uitgevoerd in het kader van het bestemmingsplan Wijhe, waarin inbreidingslocaties waren aangewezen. Voor de ontwikkeling in het plangebied is in 2011 een nieuw onderzoek uitgevoerd, dit is opgenomen bij deze. Specifiek is bij het onderzoek gekeken naar de parkvilla met de appartementen.

Uit het onderzoek blijkt dat de geluidbelasting vanaf de N337 op de gevel van de parkvilla maximaal 48 dB bedraagt. Deze geluidbelasting komt overeen met de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder. De parkvilla ligt dus volledig buiten de contour van de voorkeursgrenswaarde en geluidoverlast voor de bewoners van dat gebouw kan daarmee worden uitgesloten.

4.1.2.2 Evenementengeluid

In het plangebied worden, zowel op het dorpsplein (nu en in de toekomst) als in het park evenementen (toekomst) mogelijk gemaakt. Bij deze evenementen ontstaat mogelijk geluidhinder. De verwachting is echter dat dit zeer beperkt is.

De Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente Olst-Wijhe is bepalend voor de mogelijkheid van het organiseren van evenementen. In de APV is rekening gehouden met mogelijke geluidshinder. Een beperkt type evenementen is daarom toegestaan. Bovendien is voor de organisatie ervan een vergunning nodig. Deze vergunning wordt getoetst aan voorwaarden die ook zijn opgenomen in de APV. Zolang de gemeente bij de vergunningverlening voor evenementen voldoet aan de voorwaarden, wordt de geluidhinder beperkt tot het minimale.

Daarnaast heeft de gemeente Geluidbeleid bij horeca en evenementen geformuleerd, dit is een toetsingskader bij de hiervoor genoemde vergunningverlening. In dat beleidsstuk zijn geluidsvoorschriften voor evenementen opgenomen. Daarbij wordt uitgegaan van 3 categorie├źn evenementen. Per categorie is aangegeven op welke tijdstippen deze mogen plaatsvinden en hoeveel dB(A) maximaal geproduceerd mag worden. Omdat deze regels als zijn opgenomen in beleid, regelt het bestemmingsplan hierover niks. Wel geeft dit bestemmingsplan regels voor het maximaal aantal te organiseren evenementen.

Onderzoek

Tijdens de evenementen op het plein wordt een extra geluidbelasting op de gevels van de nieuwe woningen verwacht. Om deze geluidbelasting te achterhalen is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek is gekeken naar de geluidsbelasting van evenementen op de huidige situatie en de toekomstige situatie rond het plein. De geluidbelasting is getoetst aan de door de gemeente gehanteerde geluidsnormen. Deze zijn aangegeven in het beleidsstuk "Geluidbeleid bij horeca en evenementen".

Uit het onderzoek blijkt dat alleen tijdens de Wiejese Diekdaegen de in het beleid vastgestelde geluidsvoorschriften worden overschreden. Dit wordt veroorzaakt door de festiviteiten in de feesttent die op dat moment op het plein aanwezig is. De overschrijding bedraagt 2 dB(A) op de nieuwe levensloopbestendige woningen aan het plein en 5 dB(A) op de nieuwe pleinappartementen.

De overschrijding kan bestreden worden door maatregelen te treffen. In het onderzoek worden maatregelen aangedragen die geen invloed hebben op (inhoud van) dit bestemmingsplan. Een maatregel die goed kan werken is dat de gemeente gemotiveerd overweegt om tijdens de evenementen een hogere geluidsbelasting toe te staan. Daarnaast kunnen in de gevels van de nieuwe woningen de nodige maatregelen worden getroffen om zo eventuele geluidsoverlast in de woning te reduceren.

4.1.3 Bodem

De bodem onder woningen moet schoon zijn om te voorkomen dat nieuwe bewoners gezondheidsklachten krijgen. Hierover is in het plangebied nog weinig bekend. In het plangebied zijn voor kleine delen al vijf bodemonderzoeken uitgevoerd. In die onderzoeken zijn enkele overschrijdingen van streefwaarden geconstateerd. Voor deze gebieden is een nader onderzoek niet nodig, omdat de overschrijdingen van geringe aard zijn en de onderzoekswaarden niet overschrijden. Het overige deel van het plangebied behoeft nog wel een verkennend bodemonderzoek.

Onderzoek

Zoals aangegeven zijn in voorgaande jaren voor kleine gebieden in en om het plangebied bodemonderzoeken uitgevoerd. In 2011 is specifiek voor het hele plangebied een onderzoek uitgevoerd, de eerdere onderzoeken zijn daarin meegenomen.

De bodem in het plangebied is van voldoende kwaliteit voor de ontwikkeling. Er zijn wel lichte verontreinigingen aangetroffen, maar deze overschrijden geen tussen- en grenswaarden. De verontreinigingen zijn aangetroffen in plaatselijk aangetroffen puinsporen en/of puindeeltjes.

Wanneer grond vrijkomt en grond wordt afgevoerd moet dit gedaan worden volgens de eisen vanuit het Besluit Bodemkwaliteit.