direct naar inhoud van 3.1 Wonen
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

3.1 Wonen

3.1.1 Ruimtelijke en functionele structuur
3.1.1.1 Bestaande situatie

Wijhe is een dorp waarin vooral gewoond wordt. De omgeving van het plangebied bestaat dan ook vooral uit woongebieden. De omgeving bestaat ook uit andere functies, bijvoorbeeld detailhandel (supermarkt, winkels aan de Langstraat) en dienstverlening (bank).

De woonfunctie is in de bestaande situatie vooral te vinden aan de westzijde van het plangebied. In en in de directe omgeving van het plangebied gaat het vooral om eengezinswoningen in de vorm van vrijstaande, twee-onder-een-kap en rijwoningen. Aan de Nieuwendijk, zuidwestelijk van het plangebied, ligt het wooncomplex Paasweide.

Langs de Oranjelaan staat een voormalig koetshuis. Dit koetshuis is inmiddels in gebruik als woning. In onderstaande figuur staat een luchtfoto van de bestaande situatie.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201_0002.png"

Bestaande situatie (Google maps)

De woningen in de directe omgeving van het plangebied bestaan hoofdzakelijk uit een of twee bouwlagen met een kap. Het Weijtendaal is daarop in de huidige vorm een uitzondering, deze bestaat uit 4 bouwlagen (zonder kap). In het plangebied hebben de eengezinswoningen en seniorenwoningen een plat dak. Het koetshuis heeft een authentieke vorm en bestaat uit één bouwlaag met een kap. Het pand heeft een karakteristieke kap.

De woningen zijn voorzien van een voor- en achtertuin, waarbij in de achtertuin bijgebouwen en andere bouwwerken aanwezig zijn.

In het plangebied is op dit moment nog het gemeentehuis aanwezig. Deze is gevestigd in het landhuis en de daaraan gelegen bebouwing. Het landhuis, in combinatie met het omliggende park, heeft een belangrijke cultuurhistorische. De overige bebouwing van het gemeentehuis niet.

3.1.1.2 Gewenste situatie

In het plangebied wordt het bestaande woongebied en een deel van het plein vervangen door nieuwbouw. Daarnaast wordt een appartementengebouw gerealiseerd in het park. In het landhuis, nu nog deel van het gemeentehuis, wordt een woning gerealiseerd en voor de woning Nieuwendijk 2 bestaat de wens inpandig een tweede woning te realiseren. Daar is sprake van woningsplitsing.

Behalve het landhuis, worden het gemeentehuis en de woningen in het plangebied gesloopt om ruimte te maken voor de gewenste woningbouw. In de nieuwe situatie is het landhuis bedoeld voor wonen, waar nodig gecombineerd met een bed & breakfast, kantoorfunctie en/of andere ondergeschikte functie (bijv. dienstverlening). Het landhuis krijgt ruimtelijk een prominente plaats in het plangebied.

Naast het landhuis blijft ook het voormalige koetshuis behouden. Bij de overige woningen gaat het om volledige nieuwbouw. In totaal worden 55 woningen toegevoegd, waarvan 31 grondgebonden (eengezins) en 24 appartementen (meergezins). Deze zijn op te delen in verschillende deelgebiedjes, zoals aangegeven op onderstaande figuur. De deelgebiedjes hebben ieder een eigen ruimtelijke uitstraling. Deze wordt hierna per deelgebied beschreven.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201_0003.png"

Woningbouwprogramma

Een speciaal element in die beschrijvingen van de deelgebieden vormen de erfafscheidingen, vooral die naar het park gericht zijn. Daarbij is een duidelijke onderscheid tussen muurtjes en hagen. Zuidelijk, rond het plein, is meer sprake van muurtjes (gebouwde erfafscheidingen). Noordelijk, langs het park, bestaan de erfafscheidingen vooral uit hagen.

Deelgebied A: patiowoningen

De patiowoningen bestaan uit een bouwlaag met een plat dak. De oppervlakte van de woning is daarbij maximaal 78% van het perceel, het overige deel is bedoeld voor de patio. Optioneel worden uitbreidingsmogelijkheden bij de patiowoningen gegeven door een dakopbouw toe te staan over maximaal 1/3dedeel van het oppervlak van de woning. Bij deze dakopbouw gaat het om een volledig nieuwe bouwlaag, dus geen kapvorm. De patiowoningen zijn eengezinswoningen. De patiowoningen hebben geen vaste oriëntatie.

Bij de patiowoningen is geen sprake van bijgebouwen, aan- en uitbouwen en erfafscheidingen.

Deelgebied B/C: levensloopbestendige woningen

De (eengezins) levensloopbestendige woningen zijn rij- en geschakelde woningen. Aan het plein is de bouwhoogte van de woningen twee lagen met een kap. De overige woningen hebben een bouwhoogte van een laag met een kap. De kaprichting is bij de woningen in blok B van belang voor het beeld. De kap van de uiterst westelijk gelegen woning wijkt daarbij af van de overige in die rij. Hiermee wordt de tweezijdig gerichtheid van die woning geaccentueerd. De woningen in blok C hebben een bijzondere oriëntatie op de hoek met het plein.Hier bestaat de wens om de hoek vrij te houden van bebouwing, zodat een ruim zicht op het landhuis ontstaat. De woningen zijn georiënteerd op de woonstraat en het park.

Bij de levensloopbestendige woningen zijn bijgebouwen, aan- en uitbouwen in het achtererfgebied toegestaan. Voor de erfafscheidingen bestaat de wens om rond het achtererfgebied muurtjes (of een haag) van 1,80 meter hoog te realiseren. Bij de woningen in blok C wordt aan de voorzijde een lage muur van 0,60 meter gerealiseerd. In het privé-gebied achter deze muur is een terras-/verandazone. Deze woningen horen bij het pleinblok, daar komt een harde rand, oftewel gebouwde erfafscheidingen.

Deelgebied D/E: rijwoningen

In het blok D/E staan zeven eengezins rijwoningen. Deze woningen bestaan uit twee lagen met een kap. De wens is om deze kap op in ieder geval twee woningen af te laten wijken van de overige woningen. Op die manier wordt een 'standaard' rij woningen voorkomen. De locatie van deze afwijkende kap is niet bepaald, deze staat vrij. De oriëntatie van deze woningen is gericht op het park.

Hoewel deze woningen deels langs het park staan, zijn ook hier gebouwde erfafscheidingen aan de voorzijde gewenst. Het gaat daarbij om muurtjes van 0,60 meter hoog. De muur zorgt hier voor een duidelijke en scherpe scheiding tussen het openbare groen en de privé-buitenruimte. Net als bij blok C is ook hier sprake van een terras-/verandazone.

Deelgebied F: vrijstaande woningen

In het noordelijke deel van het nieuwe woonbuurtje zijn vrije kavels gepland. Op deze vrije kavels komen vrijstaande woningen van twee lagen met een kap. De plaatsing van deze woningen is vrij op de kavel, een vaste oriëntatie van de woningen is daarom niet bepaald.

De vrijstaande woningen grenzen direct aan het park. Het privégebied heeft hier daarom een groene uitstraling. De erfscheiding worden daarop aangepast en bestaan aan de parkzijde (voorerfgebied) uit hagen van 0,80 meter hoog. In het achtererfgebied zijn dit hagen van 1,80 meter hoog.

Deelgebied G1: park-appartementen

In het park wordt een parkvilla met appartementen gerealiseerd. Dit gebouw heeft een uitstraling als van een landhuis en bestaat uit vier bouwlagen. De parkvilla voegt, naast het landhuis en het Weijtendaal, een parel toe aan het park. De architectuur van het gebouw vormt een kwalitatieve aanvulling op het gebouw. De vierde bouwlaag van dit gebouw is teruggelegen ten opzichte van de drie lagen daaronder. Een kapvorm is in de vierde bouwlaag mogelijk. De oriëntatie van dit gebouw is alzijdig, er is dus geen sprake van een voor- en achtergevel.

De alzijdige uitstraling van het gebouw naar de groene omgeving is belangrijk. Rond het gebouw is dan ook sprake van kleinschalige erfafscheidingen, bestaand uit hagen van 0,80 meter hoog. Het grootste deel van het gebouw grenst direct aan het park.

Deelgebied G2: plein-appartementen

Aan het plein, in het zuidelijk deel van het plangebied, worden nieuwe appartementen gerealiseerd. Deze appartementen staan in een langgerekt gebouw, dat een nieuwe wand voor het plein vormt. Het gebouw bestaat uit 3 lagen, al of niet uitgevoerd met een kap of terugliggende bovenste laag. De oriëntatie van dit gebouw is op het plein gericht.

De erfafscheidingen bestaan hier aan de pleinzijde, net als bij de levensloopbestendige woningen, uit een muur van 0,60 meter hoog. Hierdoor ontstaat langs het plein een eenduidig beeld van erfafscheidingen. Aan de zuid- en zuidwestzijde van het gebouw bestaan de erfafscheidingen uit hagen van 0,80 meter. Bij dit gebouw is aan de pleinzijde en zuidzijde van het gebouw in het privé-gebied sprake van een terras-/verandazone.

3.1.2 Beleid wonen

Geldend beleid kan, aanvullend op de gewenste ontwikkeling, uitgangspunten bieden voor wonen. De Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008) vormen een belangrijke basis voor de ontwikkeling in het plangebied. Deze beleidsstukken geven geen extra uitgangspunten voor de functie wonen in het plangebied. De stukken zijn al vertaald in het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan dat de basis vormt voor dit bestemmingsplan.

De woningbouwprogramma's uit de Woonvisie Olst-Wijhe 2006-2015 zijn de basis voor de eerder genoemde Toekomstvisie Olst-Wijhe. In de Woonvisie worden algemene beleidsuitspraken gedaan op het vlak van wonen. De algemene lijnen zijn nader uitgewerkt in een koers om de situatie voor bepaalde doelgroepen en de woonruimteverdeling te verbeteren.

Daarnaast is in de visie de woningbehoefte per kern opgenomen. Voor Wijhe is de kwantitatieve behoefte (autonome groei) aangegeven van 210-220 woningen in de periode 2005 - 2015. De behoefte is nader uitgewerkt in een planning voor de woningbouw en een werkprogramma Wonen. Hierin is voor de periode 2011 t/m 2015 in Wijhe een toevoeging van 130 woningen opgenomen.

De Woningmarktanalyse Olst-Wijhe (2005) vormt een basis voor de Woonvisie. De analyse noemt opgaven voor de toekomst, waarbij aandacht wordt besteed aan opgaven voor wonen en zorg. Het gaat daarbij om beschermd wonen, verzorgd wonen en wonen met thuiszorg. Bij de ontwikkeling van het plangebied is rekening gehouden met de behoefte van wonen en zorg. Onder meer uit dit zich in de realisatie van betaalbare appartementen nabij de vele voorzieningen.

In verband met de veranderende economische en demografische omstandigheden, is de Woningmarktanalyse 2010 opgesteld.

De uitgangspunten voor de zorg, zoals genoemd in de Woningmarktanalyse, zijn overgenomen in het Masterplan wonen, welzijn en zorg (2011). Hierin worden voor de kernen van de gemeente, waaronder Wijhe, uitgangspunten genoemd voor de toekomstvisie op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Wijhe is daarin een kern waar een breed aanbod aan voorzieningen aanwezig is. De uitgangspunten zijn vertaald in ambities op het gebied van de fysieke, sociale en organisatorische infrastructuur. Fysiek zijn bijvoorbeeld de realisatie van nultredenwoningen. Tussen SallandWonen en de gemeente zijn prestatieafspraken gemaakt, waar het gaat om het behalen van de ambitie. Hiermee is in Park Wijhezicht rekening gehouden.

3.1.3 Uitgangspunten bestemmingsplan wonen
 • Onderscheid is gemaakt in eengezins- en meergezinswoningen, door middel van twee bestemmingen;
 • Het maximaal aantal woningen is geregeld in de regels van de bestemmingen;
 • Bij de nieuwbouwwoningen wordt aangesloten op het bestaande karakter van de omgeving;
 • De nieuwe functie van het landhuis is wonen, al dan niet in combinatie met kantoren en/of dienstverlening;
 • In de woning Nieuwendijk 2 zijn twee woningen mogelijk, zonder dat de ruimtelijke verschijningsvorm van het gebouw verandert;
 • De verschijningsvorm van de nieuwe woningen en woongebouwen is specifiek geregeld;
 • Een speciale regeling is opgenomen voor de kaprichting van de levensloopbestendige woningen in deelgebied B en de rijwoningen in deelgebieden D en E;
 • De oriëntatie van de (kappen van de) woningen en/of woongebouwen is, waar dat gewenst is, specifiek geregeld;
 • Bij de appartementengebouwen is speciale regeling opgenomen voor de teruggelegen bovenste bouwlaag;
 • Voor de erfafscheidingen (muurtjes en hagen) is een specifieke regeling opgenomen, waar dit van belang is. In andere gevallen gelden de regels vanuit de wet- en regelgeving;
 • Rekening houden met de combinatie van wonen, welzijn en/of zorg in het plangebied.