direct naar inhoud van Hoofdstuk 2 De bestemmingen
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

Hoofdstuk 2 De bestemmingen

In dit hoofdstuk worden de bestemmingen toegelicht die op de ruimtelijke verbeelding en in de regels van het bestemmingsplan zijn weergegeven. In eerste instantie wordt hierdoor duidelijk waarom de bestemmingen opgenomen zijn, wat dus het doel van de bestemming is. Daarbij wordt aangegeven wat de belangrijkste uitgangspunten van de regeling van de bestemmingen zijn en wat de mogelijkheden binnen de bestemming zijn. Bij dit laatste gaat het om zowel de regelingen bij recht, als om de mogelijkheden voor wijziging en/of afwijking (flexibiliteitsbepalingen).

Het bestemmingsplan kent een aantal bestemmingen. Deze bestemmingen zijn gekozen om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de bestaande en gewenste situatie en het geldende beleid. Bij de keuze voor de bestemmingen heeft, naast het in ontwikkeling zijnde Handboek Ruimtelijke plannen van de gemeente Olst-Wijhe, ook de leesbaarheid een belangrijke rol gespeeld. Sommige bestemmingen zijn daarom meer specifiek benoemd dan andere. Een voorbeeld is de bestemming "Verkeer - Verblijfsgebied", waarbij naast de verkeersfunctie, de verblijfsfunctie nadrukkelijk van belang is.

Flexibiliteit

Daar waar dat vanuit beleid wenselijk is, zijn in de bestemmingen de nodige flexibiliteitsbepalingen opgenomen. Dit zijn mogelijkheden voor wijziging en/of afwijking van het bestemmingsplan. Deze zijn opgenomen om op ondergeschikte punten van het bestemmingsplan te kunnen afwijken (omgevingsvergunning).

De flexibiliteitsbepalingen bevatten criteria waaraan voldaan moet worden, voordat afwijking mogelijk is. Deze criteria worden bepaald door wensen en/of eisen vanuit de huidige situatie, de gewenste situatie, het geldende beleid en de milieu- en omgevingsaspecten.

Aan de omgevingsvergunning voor afwijking is een procedure gekoppeld. Deze is vastgelegd in de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). De bevoegdheid voor de toepassing van deze flexibiliteitsbepalingen ligt in principe in handen van het College van Burgemeester en Wethouders.