direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

1.1 Aanleiding en doel

De noordzijde van het centrum van Wijhe is als ontwikkelingslocatie benoemd in de Centrumvisie Wijhe (2007) en de Toekomstvisie Olst-Wijhe (2008). Deze locatie is bekend als Park Wijhezicht (hierna: het plangebied). Naar aanleiding van de Centrumvisie en de Toekomstvisie zijn voor het plangebied een stedenbouwkundig plan en een beeldkwaliteitsplan opgesteld.

In het geldende bestemmingsplan "Wijhe" is nog geen rekening gehouden met de nieuwbouwontwikkeling in het plangebied. Een deel van de ontwikkeling, de herinrichting van het park en het plein, is binnen het geldende plan Wijhe wel mogelijk. Dit bestemmingsplan geeft een nieuwe juridisch-planologische regeling, waardoor de gehele ontwikkeling in het plangebied mogelijk wordt.

1.1.1 Basisdocumenten

Zoals aangegeven is de ontwikkeling van het Park Wijhezicht genoemd in verschillende beleidsstukken van de gemeente. Naar aanleiding van die beleidsstukken zijn het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan voor het plangebied opgesteld. Deze stukken vormen de belangrijkste uitgangspunten voor dit bestemmingsplan.

Het stedenbouwkundig plan vormt de basis voor de hoofdstructuur die een juridische vertaling krijgt in dit bestemmingsplan. Het stedenbouwkundig plangeeft de toekomstige verkaveling, de ligging van straten, parkeerplaatsen, groenvoorzieningen, de inrichting van park en plein en de situering van de woningtypen weer.

Het beeldkwaliteitsplan is het formele toetsingskader voor de welstandscommissie bij bouwaanvragen. Het beeldkwaliteitsplan vervangt - na vaststelling ervan - het gebiedsgerichte beleid van de welstandsnota. Het plan stelt duidelijke randvoorwaarden aan de uitwerking van de architectuur en openbare ruimte.

1.1.2 Algemene kaders en uitgangspunten

De uitgangspunten voor de planvorming van Park Wijhezicht zijn vastgelegd in het document “Kaders en Uitgangspunten” (d.d. 28-1-2011). In dat document zijn de bijzondere eigenschappen van de locatie onderkend en vastgelegd. De kaders en uitgangspunten zijn als volgt samen te vatten:

 • het park en het plein opknappen en herinrichten;
 • het landhuis een prominente solitaire plek geven;
 • een doorkijk creëren vanaf de Langstraat naar het achterliggende park;
 • een (groene) verbinding maken tussen plein en park;
 • de Nieuwendijk, Oranjelaan en Wijhezicht herinrichten;
 • het slopen en nieuw bouwen van 37 huurwoningen (aantal huurwoningen blijft gelijk);
 • het netto toevoegen van 18 woningen (eventueel 23 won.);
 • meerdere doelgroepen bedienen, met speciale aandacht voor senioren (55+);
 • bouwhoogte appartementen max. 4 woonlagen, aan Wijhezicht geen appartementen;
 • woningbouw realiseren als middel om het plein in een kader te plaatsen;
 • het plein kan ruimte bieden voor evenementen (Diekdaegen, Koninginnedag, etc.) alsmede de weekmarkt;
 • het realiseren van voldoende parkeerplaatsen;
 • het nieuwe woongebied mag niet direct ontsloten zijn vanaf het plein.

Naast de genoemde kaders en uitgangspunten is ook het historische kader van het plangebied een belangrijke basis geweest voor het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan. Een goede vertaling van de kaders en uitgangspunten in dit bestemmingsplan is dan ook van belang.

1.1.3 Ligging en begrenzing plangebied

Het plangebied ligt aan de noordzijde van het centrum van Wijhe, in onderstaande figuur is de ligging en begrenzing aangegeven. De Oranjelaan vormt aan de oostzijde de begrenzing. De noordgrens van het plangebied wordt gevormd door de bebouwing aan de Oranjelaan en de bebouwing van het Weijtendaal. De Oranjelaan is een invalsweg van het dorp Wijhe vanaf de Rijksstraatweg tussen Zwolle en Deventer. Westelijk is de straat Wijhezicht de grens. Deze straat geeft het plangebied haar naam. Het oostelijk deel van het plangebied bestaat uit een deel van de tuin bij het zorgcentrum Het Weijtendaal. Dit deel van het plangebied wordt aan de zuidzijde begrensd door de Stationsweg. Ook dat is een invalsweg van het dorp. Direct zuidelijk van het plangebied ligt de Nieuwendijk.

afbeelding "i_NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201_0001.png"

Ligging en begrenzing plangebied

1.1.4 Geldende bestemmingsplannen

De herontwikkeling in het plangebied heeft verschillende doelen, namelijk: het versterkt de noordzijde van de Langstraat, geeft invulling aan de oude gemeentehuislocatie, vernieuwt het woongebied Wijhezicht en legt een verbinding tussen de Langstraat en het park bij Wijhezicht en Weijtendaal. Hiervoor worden gebouwen gesloopt en vervangen door nieuwbouw, krijgen bestaande gebouwen een andere functie en wordt openbaar gebied heringericht.

Om de ontwikkeling mogelijk te maken is een nieuw bestemmingsplan nodig. De geplande nieuwbouw past niet overal binnen de geldende kaders van het bestemmingsplan Wijhe. In dat plan heeft Park Wijhezicht diverse bestemmingen, die afgestemd zijn op de bestaande situatie op het moment van vaststelling van het plan. Dit bestemmingsplan is vastgesteld op 16 februari 2009.