direct naar inhoud van 5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid
Plan: Wijhe - Park Wijhezicht
Status: ontwerp
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP2011004001-0201

5.1 Maatschappelijke uitvoerbaarheid

De maatschappelijke uitvoerbaarheid van het bestemmingsplan moet aangetoond worden. Een van de manieren om dit te achterhalen is het doorlopen van de bestemmingsplanprocedure. Tijdens deze procedure zijn verschillende momenten aanwezig waarop instanties, omwonenden en anderen een reactie kunnen geven op het bestemmingsplan. Daarbij gaat het achtereenvolgens om overleg, zienswijzen en beroep. Wanneer nodig wordt het bestemmingsplan aangepast op grond van ingediende reacties.

Voortraject

Het opstellen van de basisdocumenten voor de ontwikkeling in het plangebied is een interactief proces geweest. Dit interactieve proces heeft onder meer gestalte gekregen in de vorm van informatieavonden, de verspreiding van nieuwsbrieven en het organiseren van tafelsessies met belangstellenden. Daarnaast is de klankbordgroep actief betrokken bij de planvorming. Deze klankbordgroep bestaat uit belanghebbenden uit het plangebied en de directe omgeving daarvan. Deze groep is in eigen sessie betrokken.

De bedoelde basisdocumenten zijn de Centrumvisie Wijhe, de Toekomstvisie Olst-Wijhe en het Stedenbouwkundig plan en het Beeldkwaliteitsplan voor Park Wijhezicht.

Vooroverleg artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening

Dit bestemmingsplan is in het kader van artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening voorgelegd aan verschillende overlegpartners. Van het houden van een inspraakperiode is afgezien, omdat in het voortraject de plannen voor de ontwikkeling van Park Wijhezicht veelvuldig openbaar zijn gemaakt en daarover is gesproken.

In het kader van het overleg hebben vier instanties gereageerd, namelijk het Waterschap Groot Salland, de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Veiligheidsregio IJsselland en de VROM-Inspectie. De overlegreacties hebben niet geleid tot wijzigingen in de juridische regeling van dit bestemmingsplan. We zijn in de toelichting enkele aanpassingen gedaan, bijvoorbeeld naar aanleiding van nieuwe onderzoeken. In de Reactienota overleg (bijgevoegd bij deze toelichting) is een samenvatting van de inhoud van de overlegreacties en de gemeentelijke reactie daarop opgenomen.