direct naar inhoud van 3.2 Regionaal/gemeentelijk beleid
Plan: Rijksstraatweg 9 te Wijhe
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.1773.BP20120037-0301

3.2 Regionaal/gemeentelijk beleid

Structuurvisie (2009)
De Structuurvisie Olst-Wijhe is door de raad op 22 juni 2009 ongewijzigd vastgesteld. De structuurvisie bestaat uit de Toekomstvisie Olst-Wijhe 'Versterken van een dijk van een gemeente' d.d. 7 april 2008 (inclusief de bijbehorende Nota inspraak en overleg toekomstvisie Olst-Wijhe) en het Realisatiehoofdstuk toekomstvisie Olst-Wijhe 'Marsroute naar het wenkend perspectief' d.d. 14 april 2009 (inclusief de bijbehorende beleidskaart structuurvisie Olst-Wijhe) en de Nota inspraak structuurvisie Olst-Wijhe. In de Structuurvisie Olst-Wijhe wordt een integraal ontwikkelingbeeld voor de gemeente in 2025 gegeven.

Het plangebied valt binnen het zogenoemde 'Kernenlandschap'. Het Kernenlandschap maakt onderdeel uit van de oude cultuurlandschappen met een afwisseling van enken, linten en kleinere bospercelen. In de loop van de jaren heeft in dit Kernenlandschap de meeste verstedelijking plaatsgevonden. De afwisseling van linten, kernen, bolle akkers en bospercelen is het uitgangspunt voor de ontwikkeling van dit landschap.

Landschapsontwikkelingsplan (LOP)
Het Landschapsontwikkelingsplan biedt een ruimtelijk kader om ideeën te laten leven. De visie gaat uit van de kracht van de streek. Nieuwe ontwikkelingen dienen bij te dragen aan de versterking van het landschap. De landbouw is hierbij een belangrijke functie in het buitengebied. Daarnaast worden natuur en water als belangrijke ruimtelijke opgaven gezien.

Het erf is gelegen binnen het landschapstype 'oeverwallen'. Het landschapsbeleid voor de oeverwallen is ten aanzien van wonen gericht op het ruimtelijk verdichten door het toepassen van rood voor rood en nieuwe landgoederen in combinatie met de aanleg van landschapselementen.

Woonvisie Olst-Wijhe 2006-2015 (2005)
Vrijkomende agrarische bebouwing
Met het oog op kwaliteit en leefbaarheid van het buitengebied wil de gemeente onder voorwaarden extra woningen in het buitengebied mogelijk maken, ondermeer in vrijkomende agrarische bedrijven of nieuwbouw ter compensatie van de sloop van landschapsontsierende bedrijfsgebouwen. Het beleid daaromtrent is neergelegd in twee beleidsnotities: de ‘deelnotitie Wonen in het buitengebied’ en de ‘deelnotitie Rood voor Rood’.

De gemeente staat onder voorwaarden wonen toe in voormalige bedrijfswoningen op percelen met een (voormalige) agrarische bestemming. Ook regelt de gemeente in de ‘deelnotitie Wonen in het buitengebied’ de voorwaarden voor splitsing en vergroting van het woonoppervlak, dit alles met het oog op behoud van karakteristieke boerderijen en de leefbaarheid van het platteland.